Bioextrax AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) är ett bolag verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget har sedan 2014 utvecklat en teknikplattform som gör det möjligt att omvandla organiskt avfall och restprodukter till olika miljövänliga material, som exempelvis bioplast och mikrofibrer. Nu gör Bolaget en emission inför notering för att kunna kommersialisera plattformsteknologin och fortsätta sin expansion med fokus på strategiska samarbetsavtal.

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.
Bolagets teknologi, som baseras på bakteriella processer, möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bolagets typkund är materialproducerande företag.  

 

Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolaget arbetar just nu med kommersialiseringen av teknologin kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar.

 

Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av Bolagets olika teknologier. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process, och för att få tillgång till de bakterier samt den know-how som krävs för att sköta processen.  Bioextrax investerar eller äger inte produktionsutrustning mer än för att leverera provmaterial till kunder och optimera processer, samt för forskning och utveckling.

 

Under 2019 ingick Bolaget ett term sheet för sitt första kommersiella samarbetsavtal inom affärsområdet proteiningrediens till djurfoder producerade från fjädrar. Detta term sheet reflekterar en överenskommelse om de huvudsakliga punkterna, exempelvis ansvars- och vinstfördelning, inför det framtida samarbetsavtal som nu tas fram av parternas jurister. Inom affärsområdet PHA har Bolaget påbörjat tester tillsammans med två potentiella kunder.

 

Edvard Hall, VD för Bioextrax, kommenterar

Det är oerhört inspirerande att Bioextrax kombinerar att på ett påtagligt sätt bidra till en mer hållbar framtid, samtidigt som det finns en väldigt stor kommersiell potential. Marknaderna vi adresserar är gigantiska. Egenskapsmässigt har vår biobaserade PHA-plast möjlighet att ersätta ca 70% av världens fossilbaserade plaster. Lika stora är de samhällsutmaningar vi adresserar. Om våra antaganden – som vi löpande får validerade tillsammans med våra samarbetspartners – är korrekta, kommer vi framöver att kunna revolutionera ett flertal industrier. Detta genom att erbjuda processer och material som är billigare, mer miljövänliga och/eller producerar mer högkvalitativa produkter. I fallet bioplast, som ett exempel, menar vi att vi med utnyttjande av existerande avfallsströmmar kan producera en biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast till en kostnad som är i nivå med fossilbaserade plaster.

 

Vi har utvecklat processteknologier, med tillhörande patentansökningar, med stor potential. Vi är bara i början av vår resa mot storskalig kommersialisering, men arbetar redan idag med bolag som är top-3 i världen inom förpackning, kosmetika, kemikalier, dagligvaror, mode och sockerproduktion. Detta är ett starkt och tidigt kvalitetskvitto på det arbete som har gjorts och görs inom Bioextrax. Vi har en stark övertygelse om att vi under de kommande åren kommer att bygga upp ett Bioextrax med en kraftig tillväxt och uthållig lönsamhet. Detta samtidigt som vi kommer att bidra till att olika industrier kan ta stora och konkreta steg mot en mer hållbar framtid.

 

Förutsättningarna för Bioextrax är oerhört intressanta och vi kommer att göra allt vi kan för att lyckas med våra målsättningar. Noteringen på Spotlight innebär att transparensen i vår verksamhet kommer att gynna vår trovärdighet som en långsiktig partner till våra oftast stora och väletablerade samarbetspartners, samtidigt som tillgången till aktiemarknaden ger oss resurser att expandera och accelerera Bioextrax till nästa steg på vår spännande resa.

 

Erbjudandet

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units om cirka 6,5 MSEK inleds den 25 mars 2020 och avslutas den 8 april 2020. Bioextrax har på förhand skriftligen avtalat om cirka 3,25 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Erbjudandet består av upp till 660 250 aktier och totalt upp till 330 125 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bioextrax totalt cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,6 MSEK. Den lägsta gränsen för emissionen uppgår till 5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77 procent av erbjudandet.

 

Notering på Spotlight Stock Market

Bioextrax AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 77 procent av emissionen (motsvarande 5 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Kortnamn: BIOEX

ISIN: SE0013888443

Teckningsperiod: 25 mars – 8 april 2020

Teckningspost: Minsta teckningspost är 250 units (motsvarande 4 900 SEK)

Teckningskurs: 19,60 SEK per unit (9,80 SEK per aktie).

Units: En unit innehåller 2 aktier samt en vederlagsfri teckningsoption TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar lägst 5 000 000 SEK och högst 6 470 450 SEK, före emissionskostnader. Vid full teckning kommer 660 250 aktier att emitteras. Om samtliga i den erbjudna uniten ingående teckningsoptioner utnyttjas kommer ytterligare 330 125 aktier att emitteras.

Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 28 april 2020.

Värdering (pre-money): Cirka 24,5 MSEK.

 

 

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com