Blick Global Group AB (publ) tillträder Internet Vikings verksamhet inom marknadsföringslösningar

Blick Global Group AB (publ) ("Blick Global Group" eller "Bolaget") har idag tillträtt 100 procent av aktierna i Internet Vikings Marketing AB ("IVM") enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 6 maj 2022 och förvärvar därmed delar av Internet
Vikings Holding AB:s verksamhet inom marknadsföringslösningar (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK, där 15,0 MSEK utgörs av kontant betalning och resterande 15,0 MSEK utgörs av riktade kvittningsemissioner om totalt 204 387 518
aktier i Blick Global Group (”Vederlagsaktierna”). Priset per Vederlagsaktie i den riktade kvittningsemissionen har satts till 0,07339 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Bolaget på Spotlight Stock Market
under en period om tjugo handelsdagar innan tillträdesdagen.

Den verksamhet Blick Global Group förvärvar syftar till att skydda sina kunders organiska söktrafik relaterad till dess varumärken. Verksamheten omsatte 2021 12 MSEK och redovisade en vinst om ca 5 MSEK. Verksamheten hade under 2021 ett 30-tal kunder huvudsakligen inom iGamingsektorn. Med förvärvet tillförs bolagsgruppen Blick en stark vinstdrivande verksamhet med ett positivt
kassaflöde. Förvärvet kommer organisatoriskt att placeras inom affärsområdet Digital Marknadsföring tillsammans med Wiget. De båda verksamheterna kompletterar varandra väl och synergier möjliggörs omedelbart i synnerhet inom försäljning. I enlighet med villkoren för Förvärvet som offentliggjordes den 6 maj 2022 erläggs köpeskillingen delvis i form av 204 387 518 Vederlagsaktier i Blick Global Group motsvarande cirka 15 MSEK till en teckningskurs om 0,07339 SEK. Parterna har kommit överens om att Vederlagsaktierna emitteras i två omgångar. 171 227 687 Vederlagsaktier emitteras genom en riktad kvittningsemission i samband med årsstämman 2022, resterande 33 159 831 Vederlagsaktier emitteras i en riktad kvittningsemission under hösten 2022. Genom nyemission av totalt 204 387 518 Vederlagsaktier ökar Bolagets aktiekapital med 14 999 999,95 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 40 procent av antalet aktier respektive röster i bolaget per dagens datum.

För ytterligare information kontakta: 

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)
erik@blickglobal.com
+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 20 4 tr
114 34 Stockholm