Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 i Dicot inleds idag

Pressmeddelande: Uppsala, 1 juni 2022.

Idag, den 1 juni 2022, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterades i samband med Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) emission av units under det fjärde kvartalet 2021. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 15 juni 2022.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 3:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar teckning till en (1) ny aktie i Dicot.

Teckningskurs: 0,29 SEK per nytecknad aktie.

Utnyttjandeperiod: 1 juni 2022 – 15 juni 2022.

Emissionsvolym: 38 068 461 teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt utnyttjande emitteras 38 068 461 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 11,0 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 3: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”DICOT TO 3” med ISIN-kod SE0016844450. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är 13 juni 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 juni 2022, alternativt utnyttjas senast den 15 juni 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 3 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 8 september 2021. Mer information, ett självständigt dokument med villkor för teckningsoptionerna och prospektet i helhet finns att tillgå på Dicots hemsida.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 15 juni 2022, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 3 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 15 juni 2022.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.dicot.se och på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag legal rådgivare till Dicot i samband optionslösen. Hagberg & Aneborn Fond-kommission AB agerar emissionsinstitut i samband med optionslösen.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
Telefon: + 46 (0) 840 89 33 50
E-post: info@hagberganeborn.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO
Tel: +46 739 80 14 08       
Email: elin.trampe@dicot.se                   

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se