Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Bolagsstämman valde Eva Sjökvist Saers till ny styrelseledamot och styrelseordförande.

Beslut om justerat styrelsearvode till styrelseordföranden

Bolagsstämman beslutade att justera arvodet för styrelseordföranden till 170 000 kr.

Noterades att styrelsearvoden för nästkommande mandatperiod kommer att fastställas vid kommande årsstämma 2021 samt att nu beslutat arvode avser ersättning för en tolvmånadersperiod. Styrelseordföranden kommer således att erhålla justerat arvode proportionerligt i förhållande till den tid som återstår från dagen för bolagsstämmans beslut fram till årsstämman 2021 (då nytt beslut fattas).

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 9 februari 2021

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se