Bodyflights företrädesemission startar måndag den 24 juni

Måndag den 24 oktober inleds företrädesemissionen i Bodyflight Sweden AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Bakgrund

Under våren 2019 har Bodyflight haft två stora investeringsprojekt igång som krävt mer kapital än vad som ursprungligen beräknades. Bolaget har uppfört en ny vindtunnel vid Säve Flygplats i Göteborg. Tunneln invigdes den 27 april. Tunneln i Göteborg är världens högsta med en flyghöjd på 24 meter. Glaspartiet som mäter 8 meter på höjden är Europas högsta och ger en extra dimension och höjdkänsla i flygningen. Dessutom invigdes den 15 maj första delen av dotterbolaget FMJs skjutbana i Solna, vilket var en kortbana om 15 meter för pistolskytte.

På grund av förseningar i byggprocessen och underleverantörer som inte höll måttet blev färdigställandet i Göteborg av vindtunneln försenad och drog även över på kostnadssidan. Likaså blev uppstarten av skjutbanan i Solna försenad på grund av problem med byggnadslov i Bolagets befintliga byggnad i Bromma, vilket gjorde att nya lokaler fick sökas i Solna.

Till det positiva hör att starten av anläggningen när den väl kom igång har gått över förväntan. Bokningsläget är klart tillfredställande och intresset från såväl upplevelsekunder som fallskärmshoppare är stort.

Motiv till emissionen

Styrelsen har trots de positiva siffrorna för maj månad beslutat om att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare. Anledningen är för att stärka rörelsekapitalet och att ge de huvudägare som lånat in kapital till bolaget under byggnationen möjlighet att kvitta viss del av dessa lån mot aktier om de så önskar. Därutöver får även övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier till en förhållandevis attraktiv nivå.

Kapitalet i föreliggande nyemission ska användas till:

  •  Färdigställande och bekosta fördyringar i byggandet av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna på grund av problem med underleverantörer som lett till förseningar.
  •  Återbetalning och kvittning av bryggfinansiering som upptogs under byggnationen av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna. 
  •  Att stärka rörelsekapitalet.

Villkor för nyemissionen 

       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt. 

       För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. 

       Emissionskursen är 3,15 SEK per aktie. 

       Nyemissionen omfattar högst 2 499 550 aktier. 

Tidsplan för nyemissionen 

       Teckningsperiod 24 juni – 10 juli 2019.

       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätter var den är 14 juni 2019. 

       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätter var den 17 juni 2019. 

       Avstämningsdag var den 18 juni 2019. 

       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 juli 2019. 

       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

       Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni – 8 juli 2019. 

       Handel med BTA (Betalt Tecknade Aktier) kommer att ske från och med den 24 juni 2019 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2019. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att finnas publiceras på Bolagets hemsida http://sv.bodyflight.se/nyemission2019 , Spotlight Stock Market hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För den som vill teckna aktier utan teckningsrätter kan teckning ske via www.aktieinvest.se/bodyflight2019 

För mer information om Bodyflight och nyemissionen, vänligen kontakta:

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus.wiborg@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se.