Meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 17 – 20 juni 2019 och avslutande av stabiliseringsperioden

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i OssDsign AB:s (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North. EPB meddelar vidare att stabiliseringsperioden, som inleddes den 24 maj 2019, idag har avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Under perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 825 000 aktier, vilket innebär att övertilldelningsoptionen inte kommer att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”) har EPB haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärderna har kunnat genomföras på Nasdaq First North, OTC-marknaden eller på annat sätt under perioden som började första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North, det vill säga den 24 maj 2019 och som avslutades senast 30 kalenderdagar därefter. EPB har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier för att stabilisering kommer utföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Vidare har OssDsign inom ramen för Erbjudandet utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att teckna 825 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 27,50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. EPB meddelar att övertilldelningsoptionen inte kommer att utnyttjas.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, tel: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation

Emittent: OssDsign AB (publ)

Instrument: Aktier (ISIN SE0012570448)

Erbjudandestorlek: 6 325 000 aktier varav stabilisering utgör högst 825 000 aktier

Erbjudandepris: 27,50 SEK per aktie

Ticker: OSSD

Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under perioden 17 – 20 juni 2019. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North.

Stabiliseringstransaktioner

Datum Antal Snittkurs Lägsta Högsta Handelsplats
2019-06-17 10 800 22,9648 22,400 23,400 Nasdaq First North
2019-06-18 13 000 22,8977 22,400 23,000 Nasdaq First North
2019-06-19 11 010 22,7268 22,200 22,800 Nasdaq First North
2019-06-20 17 688 23,226 22,800 23,400 Nasdaq First North

Avslutande av stabiliseringsperioden 

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Datum Antal Snittkurs Lägsta Högsta Handelsplats
2019-05-24 500 000 25,5705 23,000 26,800 Nasdaq First North
2019-05-27 56 155 22,2717 21,600 23,000 Nasdaq First North
2019-05-28 48 845 22,5187 21,800 23,400 Nasdaq First North
2019-05-29 0 0,000 0,000 0,000 Nasdaq First North
2019-05-31 14 614 21,6158 21,000 22,000 Nasdaq First North
2019-06-03 12 507 22,0532 21,400 22,600 Nasdaq First North
2019-06-04 15 500 22,2839 22,000 22,600 Nasdaq First North
2019-06-05 61 089 23,9590 23,400 24,600 Nasdaq First North
2019-06-07 16 216 23,6008 23,000 24,400 Nasdaq First North
2019-06-10 18 600 23,9376 23,600 24,000 Nasdaq First North
2019-06-11 16 374 22,8815 22,600 23,400 Nasdaq First North
2019-06-12 0 0,000 0,000 0,000 Nasdaq First North
2019-06-13 1 452 22,8000 22,800 22,800 Nasdaq First North
2019-06-14 11 150 23,1112 23,000 23,200 Nasdaq First North
2019-06-17 10 800 22,9648 22,400 23,400 Nasdaq First North
2019-06-18 13 000 22,8977 22,400 23,000 Nasdaq First North
2019-06-19 11 010 22,7268 22,200 22,800 Nasdaq First North
2019-06-20 17 688 23,226 22,800 23,400 Nasdaq First North
Totalt 825 000

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019 kl. 17:45 CET.