OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

Den exceptionella försäljningstillväxten för OssDsign Catalyst bekräftar värdet av vårt strategiska skifte

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för fjärde kvartalet 2023 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.
 

Delårsrapporten Q4 2023 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 10:00 idag den 6 februari på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/ossdsign-year-end-report-2023/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.  

 

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 997 TSEK (19 929), varav OssDsign Catalyst utgjorde 26 827 TSEK (7 534). Det motsvarar 256% i tillväxt.
 • USA levererade 158% i tillväxt, vilket var ännu ett styrkebesked, trots avtagande Cranial PSI försäljning under andra hälften av kvartalet pga avvecklingen. Den starka tillväxtsiffran innebar också det sjunde kvartalet i följd med tresiffrig tillväxt på den amerikanska marknaden.
 • Bruttomarginalen om 73% (64%) påverkades kraftigt av avvecklingsrelaterade kostnader avseende Cranial PSI, såväl som av processtester avseende produktionen av OssDsign Catalyst, vilka resulterade i ytterligare engångskostnader i det fjärde kvartalet. Justerat för nämnda engångskostnader var bruttomarginalen väsentligt högre om 83% för det fjärde kvartalet. Under 2024 förväntar vi oss fortfarande att ligga på 90% eller högre över året.
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 101 TSEK (20 790), kraftigt påverkat av Cranial PSI avvecklingen, ovanligt höga försäljningsbonusreservationer och omvärderingar kopplade till tilläggsköpeskilling och nedskrivningstest av goodwill. Justerat enbart för omvärderingarna skulle ge en EBIT förbättring om +9,7 MSEK jämfört med föregående år och tar man hänsyn till den temporära cogseffekten fullt ut, som härrör från underutnyttjande av produktionskapacitet pga avtagande försäljning, ser vi fortfarande en underliggande hävstångseffekt i rörelsen.
 • Kostnader av engångskaraktär om 20 475 TSEK i kvartalet är helt relaterade till Cranial PSI avvecklingen.
 • Periodens resultat uppgick till 53 841 TSEK (31 947), där nämnda engångskostnader var helt drivande för det ökade underskottet.
 • Resultat per aktie var -0,6 SEK (-0,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 605 TSEK (-25 013), vilket möjliggjordes av den positiva rörelsekapitalutvecklingen, trots de negativa effekterna av engångsposter. Det underliggande nettokassaflödet för perioden fortsätter utvecklas positivt och uppvisar en förbättring om +2,0 MSEK jämfört med föregående kvartal.

 

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 112 157 TSEK (56 985), varav OssDsign Catalyst utgjorde 64 610 TSEK (17 041). Det motsvarar 279% i tillväxt, eller 260% vid fasta växelkurser.
 • USA levererade 168% i tillväxt, trots vikande försäljning av Cranial PSI i det fjärde kvartalet, i något som verkar vara en hållbar tillväxttrend med 7 kvartal i följd med tresiffrig tillväxt.
 • Bruttomarginalen utvecklades väldigt bra för helåret och uppgick till 75% (61%), trots de negativa effekterna i det fjärde kvartalet.
 • Rörelseresultatet uppgick till 91 956 TSEK (96 938) och var en förbättring jämfört med föregående år, trots fortsatta investeringar i kliniska program och omvärderingseffekter. Justerat enbart för omvärderingarna skulle öka den förbättringen ytterligare och påvisa fortsatt förbättrad hävstångseffekt i rörelsen.
 • Kostnader av engångskaraktär om 35 673 TSEK omfattar samtliga kostnader kopplade till avvecklingen av Cranial PSI verksamheten, inklusive nedskrivningarna av anläggningstillgångar i Q3.
 • Periodens resultat uppgick till 130 493 TSEK (99 388), där nämnda engångskostnader var helt drivande för det ökade underskottet.
 • Resultat per aktie var -1,6 SEK (-1,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -93 958 TSEK (-86 164). Mot bakgrund av den positiva rörelsekapitalutvecklingen så drivs den negativa utvecklingen helt av engångskostnader.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • OssDsign Catalyst blev allmänt tillgänglig för alla militära vårdinrättningar i USA via ECAT.
 • Extra bolagsstämma hölls i OssDsign AB, där styrelsens beslut om en riktad nyemission godkändes.
 • OssDsign bytte Certified Adviser till Carnegie Investment
  Bank AB.
 • SEB Venture Capital avyttrade sitt innehav i OssDsign.
 • OssDsigns meddelade att bolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2023 förväntades överstiga marknadens förväntningar. 

 

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets slut

 • OssDsign rapporterade exceptionella data från den kliniska studien TOP FUSION.
 • Tolvmånadersdata från klinisk studie med OssDsign Catalyst™ publicerad i Biomedical Journal of Scientific & Technical Research.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com
 
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

 
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 07:00 CET.