OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

Kraftigt stigande försäljning gör bengraft till OssDsigns största produktkategori.

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för andra kvartalet 2023 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten Q2 2023 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 22 augusti på följande länk: www.finwire.tv/webcast/ossdsign/ossdsign-q2-presentation-2023-2/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.  

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 997 TSEK (12 483), vilket motsvarar 92% i tillväxt.
 • USA levererade 148% i tillväxt, vilket ökade USAs andel av global försäljning till 72%.
 • Försäljningen av OssDsign Catalyst fortsatte öka och utgör nu 51% av koncernens totala försäljning under andra kvartalet.
 • Bruttomarginalen, nu redovisad för första gången, fortsatte utvecklas positivt under kvartalet och nådde imponerande 77% (68%), drivet av OssDsign Catalyst.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 961 TSEK (23 985), vilket utgjorde 4,0 MSEK förbättring jämfört med föregående år. Justerat för den jämförelsestörande effekt som omvärderingen av USD-säkringen medför så uppgick resultatförbättringen till +6,7 MSEK, motsvarande ca 24% bättre, vilket tydliggör en ökande hävstångseffekt i rörelsen.
 • Rörelsekostnaderna håller på att stabiliseras trots ökade säljstyrda kostnader, strategiska satsningar på kliniska program och ogynnsamma valutakurseffekter.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20 276 TSEK (-23 931).
 • Resultatet per aktie var -0,3 SEK (-0,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 207 TSEK (-19 016), helt drivet av den nuvarande höga försäljningstillväxten, i kombination med utplanande rörelsekostnader. Underliggande kassaflödestrend är positiv och uppvisar en väsentlig förbättring med +7 MSEK jämfört med föregående kvartal.

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 463 TSEK (19 559), vilket motsvarar 132% i tillväxt.
 • USA levererade 221% i tillväxt, vilket ökade USAs andel av global försäljning till 69%.
 • Försäljningen av OssDsign Catalyst fortsatte öka och utgör nu 46% av koncernens totala försäljning under första halvåret.
 • Bruttomarginalen fortsatte utvecklas positivt i perioden och nådde imponerande 76% (62%), drivet av OssDsign Catalyst.
 • Rörelseresultatet uppgick till -43 658 TSEK (48 022), vilket var en klar förbättring jämfört med föregående år. Ojusterat uppgick förbättringen till 4,4 MSEK medan den, justerat för den jämförelsestörande effekt som omvärderingen av USD-säkringen medför, uppgick till hela +8,3 MSEK, motsvarande ca 15% förbättring.
 • Rörelsekostnaderna håller på att stabiliseras trots ökade säljstyrda kostnader, strategiska satsningar på kliniska program och ogynnsamma valutakurseffekter.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -43 527 TSEK (-47 884).
 • Resultatet per aktie var -0,6 SEK (-0,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51 070 TSEK (-42 888), primärt drivet av den nuvarande höga försäljningstillväxten, i kombination med utplanande rörelsekostnader. Den tidigare upplösningen av reserver från årsskiftet bidrar också till rörelsekapitalutvecklingen.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • OssDsign nådde kommersiell milstolpe med 750 sålda implantat i Tyskland.
 • 1 000 patienter behandlade med OssDsign Catalyst i USA.

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

 • OssDsign passerade 200 patienter i sitt prospektiva multicenterregister för ryggradsfusion, PROPEL.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com
 
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se
 
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 08:00 CET.