Diagonal Bio AB beslutar om fullt säkerställd riktad nyemission och upptagande av lån om totalt 4,4 MSEK förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma

Styrelsen för Diagonal Bio AB (“Diagonal Bio” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK, riktad till huvudägare, ledande befattningshavare, styrelseledamöter samt ett mindre antal nya aktieägare. Styrelsen har även beslutat att uppta ett lån om cirka 2,6 MEK. Beslutet om den riktade nyemissionen är förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma, som planeras till den 22 september 2023 och till vilken kallelse kommer att kommuniceras inom kort. Likviden från den riktade nyemissionen samt det upptagna lånebeloppet avses användas till att finansiera den fortsatta verksamheten till och med början av första kvartalet 2024, och senast när lånen ska återbetalas den 28 februari 2024. Under perioden kommer Diagonal Bio att fortsätta fokusera på att få de initiala kommersiella intäkterna från systemet LAMPlify™.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Vi är mycket glada över förtroendet och stödet som såväl tidigare som nya aktieägare visar för oss. Detta ser vi som en stark signal på att våra aktieägare tror på den kommersiella potentialen hos Diagonal Bios kärnteknologi. Det samlade kapital vi erhåller genom den riktade emissionen tillsammans med lånet gör att vi kan fokusera på att få de initiala intäkterna från vårt system LAMPlify™ – det är ett stort steg att gå från en grundläggande idé till att bli ett kommersiellt företag”, säger Jack Egelund Madsen, VD för Diagonal Bio AB.

Diagonal Bio har nått två av de tre mål som kommunicerades i Bolagets strategiuppdatering i april 2023: extern validering av teknologin och CE-märkning av LAMPlify™ för mindre reglerade marknader enligt lågspänningsdirektivet (LVD). Med finansiering säkrad till och med första kvartalet 2024 ska Bolaget nu helt fokusera på att uppnå den tredje och sista målsättningen för 2023: att säkerställa de initiala kommersiella intäkterna från LAMPlify™.

Riktad nyemission och lån

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av befintliga storägare, styrelse och ledande befattningshavare samt ett fåtal nya delägare. Deltagandet i den riktade nyemissionen framgår av tabellen nedan.

Befintliga ägare Belopp (SEK) Antal aktier (st)
Stefan Lundgren 400 000 1 159 420
Henrik Nilsson 400 000 1 159 420
Peter Nilsson 300 000 869 565
Göran Ofsén 160 000 463 768
John Moll 100 000 289 855
Totalt befintliga ägare 1 360 000 3 942 028
Nya aktieägare Belopp Antal aktier (st)
Fredrik Åhlander 75 000 217 391
Alexander Landorph 37 500 108 696
Totalt nya aktieägare 112 500 326 087
Styrelse och ledning Belopp Antal aktier (st)
Jack Egelund-Madsen (VD) 150 000 434 783
Treeridge AB (Per Heander, CFO) 100 000 289 855
Kerstin Åkesson Jakobsson, Krakesson AB (ordförande) 50 000 144 928
Edvard Hall, Könyves Invest AB (ledamot) 25 000 72 464
Totalt styrelse och ledning 325 000 942 030
Totalt 1 797 500 5 210 145

Genom den riktade nyemissionen emitteras 5 210 145 nya aktier till en teckningskurs om 0,345 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 15,85 procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under fredagen den 18 augusti 2023. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Styrelsen har även beslutat om att uppta lån om totalt cirka 2,6 MSEK med en löptid på sex månader. Lånet förfaller den 28 februari 2024. Villkoren för lånet är en uppläggningsavgift om fem (5) procent av det totala beloppet samt en ränta om två (2) procent per månad. Följande långivare har accepterat lånevillkoren:

Långivare Belopp (SEK)
Stefan Lundgren 400 000
Peter Nilsson 300 000
Ylber Rexhepi 300 000
Christian Månsson 200 000
Impala Nordic AB 200 000
L Krasniqi Group AB 200 000
Visar Metaj 200 000
Taulant Bara 200 000
UBB Consulting AB 200 000
John Moll 100 000
Fredrik Åhlander 75 000
Jack Egelund-Madsen (VD) 50 000
Treeridge AB (Per Heander, CFO) 50 000
Göran Ofsén 40 000
Alexander Landorph 37 500
Kerstin Åkesson Jakobsson, Krakesson AB (Ordförande) 25 000
Edvard Hall, Könyves Invest AB 25 000
Totalt 2 602 500

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission.

En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget från att fokusera på att uppnå de första intäkterna från systemet LAMPlify™, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. En företrädesemission skulle sannolikt även bli dyrare att genomföra, kopplat till administrativa emissionskostnader för Bolaget och med en större rabatt och utspädning för aktieägarna, samt emissionskostnader till nödvändiga emissionsgaranter.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av på förhand vidtalade befintliga och nya investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpande av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsens bedömning är att rabatten i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställt genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 15,85 procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under fredagen den 18 augusti 2023. Styrelsen har även vid sondering konstaterat att just denna rabatt är att betrakta som marknadsmässig.

Likviden från den riktade nyemissionen samt det upptagna lånebeloppet avses användas till att finansiera den fortsatta verksamheten till och med början av första kvartalet 2024, och senast när lånen ska återbetalas den 28 februari 2024. Under perioden kommer Diagonal Bio att fortsätta fokusera på att få de initiala kommersiella intäkterna från systemet LAMPlify™, vilket inkluderar att fokusera på att etablera partnerskap med potentiella kunder, distributörer och opinionsbildare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 5 210 145 från 34 765 634 till 39 975 779 stycken. Aktiekapitalet ökar med 521 014,50 SEK från 3 476 563,40 SEK till 3 997 577,90 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 13,03 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 29 september 2023. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden och delregistrering av det totala emissionsbeloppet kan vara tillämplig.

Emissionskostnader

Styrelsen har strävat efter att genomföra den riktade nyemissionen och upptagandet av lånet i samförstånd med de större aktieägarna i Diagonal Bio och med så lite anlitande av rådgivare som möjligt i syfte att minimera emissionskostnaderna. Ingen provision utgår för den riktade nyemissionen eller upptagandet av lånet. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK.

Rådgivare

I samband med den riktade nyemissionen har Diagonal Bio anlitat Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Diagonal Bios patenterade teknologi kan även användas för de mindre reglerade marknadssegmenten via LAMPlifyTM.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Diagonal Bio. Inga värdepapper har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess senaste lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i något annat land där distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Diagonal Bios
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Diagonal Bio lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.