IR Holding Bidco Inc. offentliggör acceptnivå, förlänger acceptfristen och meddelar att vederlaget inte kommer att höjas i det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i IRRAS AB

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I ERBJUDANDEHANDLINGEN.

Den 30 juni 2023 offentliggjorde Legacy Capital, Spetses, Bacara, Lexington, Kleanthis G. Xanthopoulos, Panormos, Philippe Audi och Nicolas Murat (tillsammans, ”Konsortiet”)[1], genom IR Holding Bidco Inc. (”IR Holding”), ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i IRRAS AB (publ) (”IRRAS”) för 0,18 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Medlemmar i Konsortiet ägde redan 59,5 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS vid offentliggörandet av Erbjudandet. Per den 18 augusti 2023 hade Erbjudandet accepterats av innehavare av 20,9 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS. IR Holding har beslutat att förlänga acceptfristen till den 1 september 2023 för att ge aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet en möjlighet att göra det. IR Holding har även beslutat att vederlaget per aktie i Erbjudandet inte kommer att höjas.

Per den 18 augusti 2023 hade Erbjudandet accepterats av innehavare av 166 000 187 aktier, motsvarande 20,9 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS. Medlemmar i Konsortiet ägde redan 472 859 820 aktier, motsvarande 59,5 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS, vid offentliggörandet av Erbjudandet. Utöver detta ägde varken IR Holding, medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i IRRAS vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och de har inte förvärvat, eller ingått avtal om att förvärva, sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

Sammanlagt uppgår det antal aktier som lämnats in i Erbjudandet och de aktier som redan ägs av medlemmar i Konsortiet till 638 860 007 aktier, motsvarande 80,4 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS. Såsom framgår av budpressmeddelandet och erbjudandehandlingen är fullföljande av Erbjudandet villkorat av bl.a. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att IR Holding blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i IRRAS.

IR Holding fortsätter att sträva efter ett ägande av mer än 90 procent av aktierna i IRRAS. För att ge aktieägare i IRRAS som ännu inte har accepterat Erbjudandet en möjlighet att göra det har IR Holding beslutat att förlänga acceptfristen till kl. 17:00 den 1 september 2023. Notera att förvaltare och andra mellanmän genom vilka aktieägare i IRRAS innehar sina aktier kan tillämpa en tidigare tidpunkt för när Erbjudandet senast måste accepteras.

IR Holding har beslutat att kontantvederlaget om 0,18 kronor per aktie i Erbjudandet inte kommer att höjas. Enligt Nasdaq Stockholms takeover-regler är detta uttalande bindande. 0,18 kronor per aktie är följaktligen det högsta vederlag som kommer att betalas i Erbjudandet.

Aktieägarna påminns om att IRRAS oberoende budkommitté rekommenderar aktieägarna att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion enligt vilken Erbjudandet, enligt Grant Thorntons uppfattning, är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i IRRAS.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet kommer att ske så snart det är möjligt efter ett offentliggörande från IR Holding att IR Holding har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att ett sådant offentliggörande sker senast den 4 september 2023, beräknar IR Holding att kunna påbörja utbetalning av vederlaget omkring den 8 september 2023.

IR Holding förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Om IR Holding, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i IRRAS, avser IR Holding att påkalla ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva återstående aktier i IRRAS som inte lämnats in i Erbjudandet, och verka för att aktierna i IRRAS avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2023 klockan 17.30 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Makkonen
E-post: adam.makkonen@fogelpartners.se
Telefon: +46 70 316 63 75

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök: https://medical-solutions-offer.com/.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tilläggen till erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingarna”) och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, Tilläggshandlingarna eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller Tilläggshandlingarna (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler friskriver sig IR Holding från ansvar för överträdelser av sådan begränsning gjord av någon person och IR Holding förbehåller sig rätten att bortse från alla anmälningssedlar vars inlämning utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa begränsningar.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck.

Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom IR Holdings kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och IR Holding har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden förutom i de fall det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

[1] ”Legacy Capital” avser Legacy Capital Partners S.C.A. I., ”Spetses” avser Spetses Investments Ltd, ”Bacara” avser Bacara Holdings Limited, ”Lexington” avser Lexington Holding Assets Ltd (och, tillsammans med Bacara, ”Bacara-koncernen”) och ”Panormos” avser Panormos Holding Limited.