Kommuniké från årsstämma den 11 juni 2024 i Diagonal Bio AB

Idag, den 11 juni 2024, hölls årsstämma i Diagonal Bio AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kerstin Jakobsson, Edvard Hall och Kushagr Punyani som styrelseledamöter, samt att omvälja Kerstin Jakobsson som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten Karin Wehlin hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med fem prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med vardera två prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mazars AB som revisor. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Beslut om rutiner och instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inte ändra på rutiner och instruktioner för valberedningen.

 

Lund den 11 juni 2024

Diagonal Bio AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2024 kl. 15:00 CEST.

 

För ytterligare information:

Karin Wehlin, VD

Telefon: +46 703 052 488

E-post: kw@diagonalbio.com

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-mail: ca@skmg.se

 

About Diagonal Bio

Diagonal Bio AB was founded in 2020 and is a Swedish biotechnology company with headquarters and offices in Lund. The Company develops the PANVIRAL® platform to detect and diagnose small sections of pathogen genomes, for example viruses, bacteria and fungi. The Company was founded with the goal of reducing human suffering by revolutionizing global diagnostics of pathogen-borne diseases with proprietary technology. Diagonal Bio's patented technology can also be used for the less regulated market segments via LAMPlify®.