Sista dag för handel med teckningsrätter i Smolteks företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek” eller ”Bolaget”) meddelar att i morgon, onsdag 12 juni 2024, är sista dagen för handel med teckningsrätter som utfärdades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 22 maj 2024 med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2024. Teckningsrätter som ej avyttrats eller ej nyttjas för teckning förfaller värdelösa. Notera att vissa förvaltare kan komma att stänga handeln med teckningsrätter innan den 12 juni. 

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Teckningsperiod: 31 maj 2024 – 17 juni 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan innan den 17 juni 2024.
 • Handel med teckningsrätter: 31 maj 2024 – 12 juni 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga handeln innan den 12 juni 2024.
 • Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i Smoltek på avstämningsdagen den 29 maj 2024 berättigade till en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter ger möjlighet till att teckna fem (5) nya aktier i Smoltek.
 • Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie.
 • Villkor: Företrädesemissionen genomförande är villkorat av att minst 49,4 procent av aktierna tecknas med och utan företrädesrätt.
 • Emissionslikvid: Förutsatt att Företrädesemissionen genomförs tillförs Smoltek minst cirka 20,8 MSEK och högst cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,4 procent av teckningsförbindelser och cirka 30,6 procent av garantiåtaganden. Garantiåtagandena tas endast i anspråk i det fall Företrädesemissionen tecknas till 49,4 procent med eller utan företrädesrätt, och säkerställer då en total teckningsgrad om 80,0 procent.

Hur teckningsrätterna utnyttjas 
Förvaltarregistrerade teckningsrätter (depå): Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare ofta kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsrätter, så det är viktigt att du som förvaltarregistrerade innehavare kontaktar din förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade teckningsrätter (VP-konto): Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickades ut per post till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen (den 29 maj 2024) var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Smoltek i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB
E-post: hakan.persson@smoltek.com   
Telefon: 031 701 03 05
Webb: www.smoltek.com/investors/sv   

Om Smoltek  
Smoltek är ett svenskt teknikbolag baserat i Göteborg, specialiserat inom utveckling och integration av kolnanoteknik. Tekniken används vid tillverkning av vertikala kolnanostrukturer för att skapa en tredimensionell yta i precisionsdefinierade mönster för att lösa avancerade materialtekniska problem inom process- och halvledarindustrin. Bolaget fokuserar idag på att möjliggöra potentialen i utvecklingen av avancerade chip samt utveckling av grön energiproduktion, vilket har mynnat ut i Bolagets två affärsområden: halvledare och vätgas. Inom affärsområdet halvledare utvecklar Bolaget ultratunna kondensatorer avsedda för avkopplingskondensatorer till applikationsprocesser i mobiltelefoner och andra avancerade elektroniska komponenter. Inom affärsområde vätgas utvecklas ett högeffektivt cellmaterial avsett för att användas i PEM-elektrolysörer för att drastiskt minska investeringskostnaderna för produktion av fossilfri vätgas. Bolagets teknik gör komponenter och material tunnare, energieffektivare, kraftfullare och billigare. Detta möjliggörs genom kolnanostrukturernas tredimensionella ytstruktur, vilket skapar en mångdubbelt förädlingsbar yta på samma volym för exempelvis elektriska och kemiska processer. Smoltek har en starkt patentskyddad teknologi bestående av drygt 110 patenttillgångar inom 20 patentfamiljer, varav 89 idag är beviljade patent. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market. För mer information, gå in på www.smoltek.com/investors/sv.

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Smoltek i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Sista dag för handel med teckningsrätter i Smolteks företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek” eller ”Bolaget”) meddelar att i morgon, onsdag 12 juni 2024, är sista dagen för handel med teckningsrätter som utfärdades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 22 maj 2024 med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2024. Teckningsrätter som ej avyttrats eller ej nyttjas för teckning förfaller värdelösa. Notera att vissa förvaltare kan komma att stänga handeln med teckningsrätter innan den 12 juni. 

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Teckningsperiod: 31 maj 2024 – 17 juni 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan innan den 17 juni 2024.
 • Handel med teckningsrätter: 31 maj 2024 – 12 juni 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga handeln innan den 12 juni 2024.
 • Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i Smoltek på avstämningsdagen den 29 maj 2024 berättigade till en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter ger möjlighet till att teckna fem (5) nya aktier i Smoltek.
 • Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie.
 • Villkor: Företrädesemissionen genomförande är villkorat av att minst 49,4 procent av aktierna tecknas med och utan företrädesrätt.
 • Emissionslikvid: Förutsatt att Företrädesemissionen genomförs tillförs Smoltek minst cirka 20,8 MSEK och högst cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,4 procent av teckningsförbindelser och cirka 30,6 procent av garantiåtaganden. Garantiåtagandena tas endast i anspråk i det fall Företrädesemissionen tecknas till 49,4 procent med eller utan företrädesrätt, och säkerställer då en total teckningsgrad om 80,0 procent.

Hur teckningsrätterna utnyttjas 
Förvaltarregistrerade teckningsrätter (depå): Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare ofta kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsrätter, så det är viktigt att du som förvaltarregistrerade innehavare kontaktar din förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade teckningsrätter (VP-konto): Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickades ut per post till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen (den 29 maj 2024) var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Smoltek i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB
E-post: hakan.persson@smoltek.com   
Telefon: 031 701 03 05
Webb: www.smoltek.com/investors/sv   

Om Smoltek  
Smoltek är ett svenskt teknikbolag baserat i Göteborg, specialiserat inom utveckling och integration av kolnanoteknik. Tekniken används vid tillverkning av vertikala kolnanostrukturer för att skapa en tredimensionell yta i precisionsdefinierade mönster för att lösa avancerade materialtekniska problem inom process- och halvledarindustrin. Bolaget fokuserar idag på att möjliggöra potentialen i utvecklingen av avancerade chip samt utveckling av grön energiproduktion, vilket har mynnat ut i Bolagets två affärsområden: halvledare och vätgas. Inom affärsområdet halvledare utvecklar Bolaget ultratunna kondensatorer avsedda för avkopplingskondensatorer till applikationsprocesser i mobiltelefoner och andra avancerade elektroniska komponenter. Inom affärsområde vätgas utvecklas ett högeffektivt cellmaterial avsett för att användas i PEM-elektrolysörer för att drastiskt minska investeringskostnaderna för produktion av fossilfri vätgas. Bolagets teknik gör komponenter och material tunnare, energieffektivare, kraftfullare och billigare. Detta möjliggörs genom kolnanostrukturernas tredimensionella ytstruktur, vilket skapar en mångdubbelt förädlingsbar yta på samma volym för exempelvis elektriska och kemiska processer. Smoltek har en starkt patentskyddad teknologi bestående av drygt 110 patenttillgångar inom 20 patentfamiljer, varav 89 idag är beviljade patent. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market. För mer information, gå in på www.smoltek.com/investors/sv.

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Smoltek i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.