OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

En ny era inledd med OssDsign som renodlat ortobiologiföretag

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för tredje kvartalet 2023 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten Q3 2023 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 21 november på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q3-2023/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.  

 

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 697 TSEK (17 496), vilket motsvarar 81% i tillväxt.
 • USA levererade 132% i tillväxt, vilket innebär sex kvartal i rad med tresiffrig tillväxt i den marknaden. Med det så ökade också USAs andel av global försäljning till 79%.
 • Fortsatt accelereration med 155% tillväxt inom ortobiologi, som nu utgör 53% av koncernens totala försäljning.
 • Bruttomarginalen fortsatte utvecklas positivt under kvartalet och nådde 80% (68%), drivet av ortobiologi.
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 910 TSEK (-23 011), vilket utgjorde 5,1 MSEK förbättring jämfört med föregående år, trots strategiska investeringar i kliniska program och ökade säljstyrda kostnader, vilket tydliggör en ökande hävstångseffekt i rörelsen.
 • Övriga rörelsekostnader är stabila i kvartalet, där den rapporterade ökningen förklaras av ogynnsamma valutakurseffekter. Säljstyrda kostnader ökade, per definition, som en följd av den ökade försäljningen.
 • Kostnader av engångskaraktär om -15 198 TSEK innehåller omstruktureringskostnaderna avseende den planerade och kommunicerade nedläggningen av bolagets rörelsegren för CMF. I det tredje kvartalet begränsades sådana kostnader till icke kassapåverkande nedskrivningar av immateriella CMF tillgångar.
 • Periodens resultat uppgick till -33 125 TSEK (-19 556), där nämnda engångskostnader varit helt drivande för det ökade underskottet.
 • Resultatet per aktie var -0,5 SEK (-0,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 580 TSEK (-20 401), där förbättringen var helt EBIT-relaterad. Underliggande kassaflödestrend är fortsatt positiv, även exklusive nyemissionseffekt, och uppvisar en förbättring med +2,6 MSEK jämfört med föregående kvartal.

 

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 77 160 TSEK (37 049), vilket motsvarar 108% i tillväxt.
 • USA levererade 174% i tillväxt, vilket ökade USAs andel av global försäljning till 73% på niomånadersbasis.
 • Fortsatt accelereration inom ortobiologi som nu utgör 49% av koncernens totala försäljning på niomånadersbasis. Detta innebär 297% tillväxt jämfört med samma period 2022.
 • Bruttomarginalen fortsatte utvecklas positivt i perioden och nådde 76% (60%), drivet av ortobiologi.
 • Rörelseresultatet uppgick till -62 855 TSEK (-76 148), vilket var en väsentlig förbättring jämfört med föregående år, trots strategiska investeringar i kliniska program. Förbättringen uppgick till 13,3 MSEK, motsvarande ca 17% bättre än föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -76 652 TSEK (-67 441), där tredje kvartalets engångskostnader varit helt drivande för det ökade underskottet. 
 • Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-1,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -68 353 TSEK (-63 288), där försämringen mer än väl förklaras av -12 347 TSEK i rörelsekapitaleffekt. Underliggande kassaflödestrend var fortsatt positiv, även exklusive nyemissionseffekt.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • OssDsign passerade 200 patienter i sitt prospektiva multicenterregister för ryggradsfusion, PROPEL.
 • 2 000 patienter behandlade med OssDsign Catalyst i USA.
 • OssDsign Catalyst fick utökat marknadsgodkännande från FDA för betydande ny indikation för användning i ryggradsburar.
 • OssDsign genomförde strategiskifte för att bli ett renodlat ortobiologiföretag.
 • OssDsign har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 150 miljoner kronor.

 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

 • OssDsign Catalyst är nu allmänt tillgänglig för alla militära vårdinrättningar i USA via ECAT.
 • Extra bolagsstämma har hållits i OssDsign AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com
 
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se
 
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 08:00 CET.