My Beat AB offentliggör teckningskurs samt inleder nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2

My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) offentliggör idag den 21 november 2023 att teckningskurs för teckning av nya aktier i My Beat genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till aktiens kvotvärde, dvs 0,066 SEK per aktie samt att första dag på nyttjandeperioden inleds idag den 21 november 2023. I samband med My Beats företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023 emitterades 12 596 028 Teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) vilket innebär att Bolaget kan tillföras maximalt cirka 0,8 MSEK, före emissionskostnader.

Enligt villkoren för Teckningsoptionerna ska teckningskursen uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 6 november till och med den 17 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,066 SEK) och högst 0,49 SEK per aktie. My Beat offentliggör idag, den 21 november 2023 att teckningskurs för teckning av aktier i My Beat genom nyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till 0,066 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper från och med idag den 21 november 2023 till den 5 december 2023.

I samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023, emitterades 12 596 028 Teckningsoptioner av serie TO2, där varje en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga Teckningsoptioner som emitterats nyttjas för teckning av nya aktier i My Beat kommer Bolaget tillföras cirka 0,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 50 TSEK.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 5 december 2023, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 30 november 2023.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,066 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Nyttjandeperiod: 21 november 2023 till den 5 december 2023.

Sista dag för handel av Teckningsoptionerna: 30 november 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget och Markets and Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Teckningsoptionerna.  

För ytterligare information vänligen kontakta

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB

Tel: +46 72 790 1917

E-post: kristoffer@mybeat.se

Om My Beat:

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Fler artiklar om My Beat AB