Bodyflights riktade nyemission fulltecknad

Bodyflight Sweden AB beslutade på årsstämman den 17 juni 2021 om riktad nyemission uppgående till 1,820 Mkr och den är nu fulltecknad. Efter emissionskostnader beräknas 1,8 Mkr tillföras bolaget.  

Årsstämman beslutade den 17 juni 2021 att anta följande förslag från styrelsen:

Styrelsens förslag till beslut om emission. Styrelsen förslår att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor genom nyemission av högst 900 000 aktier. Emissionslikviden vid fullteckning uppgår till 1 820 000 kr. Emissionskostnaderna understiger tio procent av emissionslikviden.För nyemissionen ska följande villkor gälla i övrigt:Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma följande personer och/eller genom bolag vilka har accepterat villkoren och åtagit sig att teckna om stämman godkänner förslaget.

Emissionen har fulltecknats och Bodyflight tillförs cirka 1,8 Mkr efter emissionskostnader. Emissionen registreras för närvarande Bolagsverket och därefter kommer aktier att bokas ut till tecknarna.

"Det extra tillskottet i kassan passar utmärkt när vi nu går in i en intensivare marknadsföringsfas under sommaren och hösten. Med tanke på de lättade restriktionerna finns stor potential för just upplevelser under det kommande året" säger VD Micha Velasco.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se