Bokslutskommuniké 2017/2018

STARK TILLVÄXT

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2017/2018

1 januari – 31 mars 2018. 

Totala intäkter uppgick till 4 701 (2 968) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 157 (-3) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 882(-4) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,132 (0) SEK.

Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 58 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR APRIL 2017- MARS 2018

1 april 2017 – 31 mars 2018. 

Totala intäkter uppgick till 17 036 (12 596) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 5 111 (3 288) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 3 924(2 564) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,588 (0,384) SEK.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018 motsvarande vinsten efter skatt, totalt 3 924 TSEK.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

Bolaget kommunicerade den 2:e januari 2018:

Bolaget har tidigare meddelat att bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har innan bolagets börsnotering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar Wennerström. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna genomföras i tre omgångar – den 2 januari 2017, den 2 januari 2018 och den 5 augusti 2019. Wennerström har dock valt att låta senarelägga första överlåtelsen till 2 april 2018. 

HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

Bolaget kommunicerande den 20:e april 2018 att bolaget har accepterat ett systemutvecklingsarbete av en ny portal till en ny kund med säte i Göteborg. Ordervärdet motsvarar ca 500-700 TSEK och förväntas framförallt produceras under april-september 2018. 

Bolaget kommunicerade den 23.e april 2018 att Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 19 april 2018 vederlagsfritt överlåtit 41 666 aktier vardera(tillsammans 83 332 aktier) till bolagets CTO Oscar Wennerström. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 200 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget har kommunicerat om gåvan tidigare, senast den 2 januari 2018, och är bestämt sedan innan bolagets notering 27 juni 2016. 

VD HAR ORDET

Det sista kvartalet, januari-mars 2018, resulterade i en ordentlig tillväxt i både nettoomsättning och vinst i jämförelse med samma period föregående räkenskapsår. Bolaget har aldrig tidigare haft en så pass hög nettoomsättning för ett kvartal och räkenskapsår. Vi är däremot inte nöjda med kvartalets och årets vinstmarginal. Under innevarande kvartal, april-juni, beräknas en förbättring genom högre vinst i kunduppdrag samt minskning av bolagets fasta kostnader.  

Omsättningstillväxten beror framförallt på fler kunduppdrag i Stockholm. Försäljningen inom Oslooområdet har tyvärr inte fortskridit som planerat men vi kommer att fortsätta bearbeta denna marknad. Vi har under det sista kvartalet förstärkt våra säljresurser för att möta en större efterfrågan inom framförallt Stockholm.

Vi har tyvärr inte kunnat disponera lika mycket tid som planerat på förvärvsarbete. Inför noteringen för cirka två år sedan beräknades minst ett strategiskt förvärv inom perioden 2016.05-2018.05. Detta har inte genomförts på grund av att ledningen har varit tvungna att fokusera mer tid på att säkerställa en fortsatt organisk tillväxt, behålla en lönsam produktion och diverse organisationsförändringar som nyligen arbetet kring GDPR. Dock är bolagets ambition och plan fortfarande att genomföra minst ett strategiskt förvärv.

I samband med publicering av jämförande rapport, januari-mars 2017, beräknade vi ett betydligt starkare räkenskapsår för 2017/2018 än föregående.  Detta har nu bevisats genom en ordentlig tillväxt i både nettoomsättning och vinst. För kommande räkenskapsår 2018/2019 beräknas fortsatt stark tillväxt i både nettoomsättning och vinst, och för att möjliggöra detta pågår ett arbete kring uppskalning inom samtliga kärnområden rekrytering, försäljning och produktion. 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2018-03-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 1 2018/2019 –                2018-08-30

Kvartalsrapport 2 2018/2019 –                2018-11-29

Kvartalsrapport 3 2018/2019 –                2019-02-27

Bokslutskommuniké  2018/2019 –          2019-05-29

Årsstämma: 2018-09-25. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast 3 veckor innan årsstämman.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPERINTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och  redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att  tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.


För ytterligare information:

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.