Bokslutskommuniké 2018/2019

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2018/2019

1 januari – 31 mars 2019. 

Totala intäkter uppgick till 5 602(4 701) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 256 (1 157) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 115 (1 157) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 94* (882) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,014* (0,132) SEK.

Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 19,2 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR APRIL 2018- MARS 2019

1 april 2018 – 31 mars 2019. 

Totala intäkter uppgick till 19 818 (17 036) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 2 449 (5 111) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 2 034 (5 111) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 550* (3 924) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,232* (0,588) SEK.
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019 motsvarande vinsten efter skatt.

* Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad. Under det fjärde kvartalet 2018/2019 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 141 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda. Under räkenskapsåret 2018/2019 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 415 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

21 januari 2019:

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein avser att som gåva vederlagsfritt överlåta del av sitt aktieinnehav till de anställda i bolaget på villkoret att överlåtelse sker endast till sådana anställda som kvarstår i anställningen i minst tre år efter avtal om överlåtelse träffats. Huvudägarna har tidigare ingått avtal med flera av bolagets anställda om överlåtelse enligt liknade villkor, vilket kommunicerats i pressmeddelande den 7 juli 2016.

Skälen till gåvan är att bolaget utvecklas på ett positivt sätt och grundarna vill därför belöna sina anställda och samtidigt skapa ett partnerbolag där de anställda känner en stark delaktighet och får ytterligare incitament för att fortsatt utveckla bolaget på samma goda sätt. Vidare så har de anställda som varit lovade aktier av huvudägarna inte kunnat ta del av bolagets senaste aktieutdelning(14 MSEK) eftersom aktieöverlåtelserna vid tidpunkten inte hade genomförts, varför huvudägarna även vill kompensera de berörda anställda genom överlåtelse av ytterligare aktier. Orsaken till att befintliga aktier överlåts istället för att nya aktier emitteras är för att huvudägarna inte vill späda ut befintliga aktieägare.

Peter Klein Holding AB har idag ett aktieinnehav om 2 352 559 aktier och Faraj Industries AB har idag ett aktieinnehav om 2 104 830 aktier (totalt 4 457 389 aktier tillsammans) av de utestående 6 668 571 aktierna (motsvarande ca 66,8 % av det totala antalet utestående aktier). Huvudägarna avser att som gåva överlåta 92 593 aktier vardera (tillsammans 185 186 aktier) till flera anställda i bolaget. Aktiegåvor kan även reserveras för tillkommande anställda..

Gåvovärdet uppgår per dagens kursdatum totalt till ca 1 MSEK.

Enligt skatterättsliga regler innebär gåvan att bolaget beskattas för sociala avgifter på värdet av aktierna som de anställda tillgodogör sig genom gåvan när aktierna tillträds vilket beräknas ske under februari-juni 2022

30 januari 2019:

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 15 januari 2019 och 28 januari vederlagsfritt överlåtit 41 666 aktier vardera(tillsammans 83 332 aktier) till bolagets CTO Oscar Wennerström. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter under januari månad på cirka 141 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget har kommunicerat om gåvan tidigare, senast den 2 januari 2018, och är bestämt sedan innan bolagets notering 27 juni 2016.

HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

Inga händelser efter fjärde kvartalet.

VD HAR ORDET

Det sista kvartalet, januari-mars 2019, resulterade i en stark omsättningstillväxt samt en ordentlig försämring i lönsamhet. I förra kvartalsrapporten kommunicerade bolaget att lönsamheten planeras att förbättras avsevärt under innevarande kvartal april-juni 2019. Det sista kvartalet, januari-mars 2019, förväntades resultera i låg lönsamhet och kan därmed anses vara en övergångsperiod för bolaget efter en expansiv tillväxtsatsning. Den låga lönsamheten grundas på samma skäl som under tidigare period, oktober-december 2018, att vi har finansierat vår tillväxt för dyrt. Vi har fortfarande för många anställda inom tillväxtorienterade roller(säljare, rekryterare, osv) som inte ger upphov till en lika hög önskvärd tillväxt.

Räkenskapsårets (2018/2019) utfall är 19,818 MSEK i nettoomsättning och 1,550 MSEK i vinst efter skatt. Vinsten har dock belastats av extraordinära kostnader i form av sociala avgifter för aktiegåvor mellan huvudägare och anställda. Dessa extraordinära kostnader blir sammanlagt 415 TSEK. Vi är självfallet inte nöjda med det avslutade räkenskapsåret och förväntas oss en ordentlig förbättring i lönsamhet under innevarande räkenskapsår. Nu är det cirka 3 år sedan vi kommunicerade bolagets långsiktiga prognos, en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal på minst 35 procent. Tyvärr nådde vi inte riktigt fram med omsättningstillväxten, istället blev utfallet 16 procent med en lönsamhet långt under mål.  

Styrelsen kommer att meddela marknaden en ny långsiktig prognos i nästa kvartalsrapport (29/8-2019). Vi förväntar en stark nettoomsättningstillväxt (15–20 procent) med en vinst efter skatt på över 4 MSEK under innevarande räkenskapsår (2019/2020).

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2019-03-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 1 2019/2020 –                2019-08-29

Kvartalsrapport 2 2019/2020 –                2019-11-28

Kvartalsrapport 3 2019/2020 –                2020-02-27

Bokslutskommuniké  2019/2020 –          2020-05-28

Årsstämma: 2019-09-25. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast 3 veckor innan årsstämman.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPERINTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och  redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att  tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.


Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se