Meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 24 – 29 maj 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i OssDsign AB:s (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärderna kan genomföras på Nasdaq First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan genomföras när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North, det vill säga den 24 maj 2019 och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. EPB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier för att stabilisering kommer utföras. Påbörjad stabilisering kan komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kan transaktioner genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Vidare har OssDsign inom ramen för Erbjudandet utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att teckna 825 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 27,50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, tel: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation
Emittent: OssDsign AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN SE0012570448)
Erbjudandestorlek: 6 325 000 aktier varav stabilisering utgör högst 825 000 aktier
Erbjudandepris: 27,50 SEK per aktie
Ticker: OSSD
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under perioden 24 – 29 maj 2019. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North.

Stabiliseringstransaktioner

Datum Antal Snittkurs Högsta Lägsta Handelsplats
2019-05-24 500 000 25,5705 23,000 26,800 Nasdaq First North
2019-05-27 56 155 22,2717 21,600 23,000 Nasdaq First North
2019-05-28 48 845 22,5187 21,800 23,400 Nasdaq First North
2019-05-29 0

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 14:30 CET.