Bokslutskommuniké 2019

ChromoGenics ökar affärsvolymen och genomför företrädesemission om 100,6 MSEK, säkerställd till 75 procent, för accelererad tillväxt

Fjärde kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 8,1 (6,8) MSEK och resultatet till -23,2 (-22,9) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,06 (-0,53) SEK. Leveranser av inneliggande kundorder av dynamiska produkter försenades under kvartalet, vilket har inneburit en förskjutning av nettoomsättningen.
 • Bruttoresultatet uppgick till -6,5 MSEK vilket är en försämring med -1,6 MSEK jämfört med motsvarande period 2018. Lägre intäkter påverkade utvecklingen negativt.
 • Likvida medel uppgick till 24,8 (7,5) MSEK per den 31 december.
 • Installationen av två sputtringsmaskiner i företaget lokaler i Uppsala, med syfte att säkerställa egen sputterkapacitet och reducera ChromoGenics produktionskostnader, löper enligt plan.     
 • Orderingången uppgick till 3,1 MSEK under fjärde kvartalet. Ordervolymen inför första kvartalet 2020 uppgår till 9,5 MSEK.
 • Tre order på sammanlagt 1,4 MSEK erhölls från Vasakronan i oktober.
 • ChromoGenics deltar nu i FoU-programmet Switch2Save inom Horizon 2020 som finansieras av EU. ChromoGenics andel är 1 035 KEUR, varav hälften har erhållits.
 • Styrelsen kallade den 15 november till extra bolagsstämma den 18 december för att möjliggöra och skapa beredskap för framtida långsiktig finansiering av ChromoGenics. Den extra bolagsstämman den 18 december 2019 beslöt att anta en ny bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier i bolaget och bolagets aktiekapital ändrades, samt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden framtill nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.

 

  2019 2018   2019 2018
MSEK Okt-dec Okt-dec   Jan-Dec Jan-Dec
Nettoomsättning 8,1 6,8   45,2 11,2
EBITDA -20,4 -19,5   -67,0 -65,1
Periodens resultat -23,2 -22,9   -77,9 -73,4
Resultat per aktie, SEK -0,06 -0,53   -0,34 -1,83
Likvida medel vid periodens slut 24,9 7,5   24,9 7,5

Händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen fattade den 7 februari beslut om företrädesemission på 100,6 MSEK med stöd av bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 18 december 2019.
 • Efter årsskiftet har order på sammanlagt 6,2 MSEK erhållits från bland annat Vasakronan, Humlegården och en skola i Enköping.

 

Företrädesemission

Styrelsen har den 7 februari, med stöd av bemyndigandet, som lämnades vid den extra bolagsstämman den 18 december 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) enligt följande:

 • Företrädesemissionen uppgår till ca 100,6 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • För varje aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 februari 2020 erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per nyemitterad aktie. Teckning sker genom samtidig betalning.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 19 februari – 4 mars 2020.
 • Företrädesemissionen är garanterad upp till 75,0 procent av emissionsbeloppet, motsvarande ca 75,4 MSEK, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa investerare.
 • Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till ca 86,5 MSEK och avses disponeras för att finansiera ChromoGenics förestående marknadsetablering av ConverLight®, investeringar samt lånrelaterade betalningar.

Huvudsaklig tidplan för Företrädesemissionen

12 februari 2020                   Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i

                                             Företrädesemissionen

13 februari 2020                   Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

14 februari 2020                   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

14 februari 2020                   Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

19 februari – 2 mars              Handel i teckningsrätter

19 februari – 4 mars              Teckningsperiod

19 februari –                          Handel med BTA fram till att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas ske vecka 13, 2020

9 mars 2020                         Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

VD-ord

Marknaden börjar få allt större kännedom om ChromoGenics glasteknologi som utvecklats under snart två decennier i Uppsala. Vi märker att flera våra kunder som är stora fastighetsägare gör återkommande beställningar av våra produkter. Nyckeln till framgång för ChromoGenics som bolag är att vi måste ha kundernas förtroende för vårt pionjärarbete och unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader. Bolaget arbetar löpande med att tillgodose kunders krav på funktion, kvalitet, miljövinster och fastighetsekonomiska fördelar. Detta är grundbulten i hela verksamheten och direkt avgörande för ChromoGenics framtida utveckling.

Våra produktkategorier är dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solstrålning, statiska glas med inbyggt solskydd och designade panelglas med integrerade solceller. Produkterna marknadsförs under namnet ConverLight®. Vi skapar genom vår affärsidé och vårt totala fasadkoncept förutsättningar för mer klimatvänliga och attraktiva byggnader med ökat fastighetsvärde genom förbättrad inomhuskomfort och ökad energiprestanda. 

Efter vår genomförda företrädesemission under årets tredje kvartal, vars huvudsyfte var att finansiera förvärv av två sputtringsmaskiner tillsammans med två mindre forskningsmaskiner för sputtring, har stort fokus legat på monterings- och installationsprocessen. Monteringsprocessen har under fjärde kvartalet fortlöpt enligt plan med sikte på slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under första halvåret 2020. Genom denna investering tillförs nu ChromoGenics egen primär sputtringskapacitet med kvalificerade maskiner. Detta utgör grunden för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela vår produktionsprocess och de dynamiska produkterna blir dessutom betydligt mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom investeringen i egna sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktions-processen, vilket skapar förutsättningar för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i framtidens dynamiska glas. Vår nuvarande externa leverantör av sputtrad film ska fortsättningsvis fungera som second source. Vi skapar med detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat prestandaglas.

ChromoGenics unika affärsidé jämfört med våra konkurrenter är att producera och leverera dynamisk sputtrad film till olika produktionsenheter/glasproducenter, som därefter monterar och levererar slutlig glasprodukt till slutkund. Vi håller nu på att bygga upp ett nätverk med samarbetspartners kring detta koncept. Genom strikt process- och kvalitetskontroll och betydande egen produktionskapacitet skapas möjlighet till snabb internationell expansion där huvudfokus i närtid sker mot Skandinavien där vi har en etablerad säljorganisation. Några initiativ har även etablerats mot resten av Europa.

I mitten av september tvingades vi att kommunicera till marknaden att vi hade kvalitetsproblem med inkommande material och försening av intäkter under 2019 på ca 30 MSEK i förhållande till den ursprungliga målsättningen. Det har även påverkat vår nyförsäljning och nettoomsättningen för de dynamiska produkterna under årets fjärde kvartal. Därför pågår ytterligare översyn av kostnader och förstärkning av kvalitetsorganisationen.

Vår samlade erfarenhet från 2019 är att vi internt måste ha kontroll över hela produktionsprocessen och det egna materialbehovet för att kunna säkerställa komplett egen produktion. Konsekvenserna av våra leveransproblem har varit olyckliga för ChromoGenics med avsevärda direkta och indirekta extrakostnader. Det visar på sårbarheten i vårt tidigare arbetssätt baserat på en enda utländsk leverantör av sputtrat material. Vår underleverantörs produktion är uppgraderad och förbättrad processkontroll har implementerats. Bedömningen är att vår leverantör (second source) av sputtrad film nu kommit till rätta med sina produktionsproblem och i framtiden kan fungera väl.

Vi vill genom föreliggande emission tillföra ChromoGenics finansiella resurser att uppnå vårt långsiktiga mål att åstadkomma årliga leveranser om minst 100 000 m2 ConverLight® Dynamic elektrokrom folie. Mot bakgrund av nuvarande marknadsefterfrågan, bolagets kompletta fasadkoncept, teknologins konkurrenskraftiga skalfördelar samt en långsiktigt säkrad produktionskapacitet i egen regi bedömer jag att vi kommer att uppnå detta.

Vi ser ett ökande intresse och en allt större acceptans för både vår dynamiska och statiska lösning och har nu starkt fokus på försäljning 2020.

Jerker Lundgren, VD

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. www.chromogenics.com