ChromoGenics beslutar om företrädesemission om cirka 39,7 MSEK och ändrar datum för offentliggörande av Q3-rapporten

PRESSMEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CHROMOGENICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ) ("ChromoGenics" eller "Bolaget") har idag, den 6 oktober 2022, beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget den 8 november 2022, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av högst 132 249 690 nya aktier och högst 79 349 814 teckningsoptioner. Teckningskursen är 1,5 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,3 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som omfattas till cirka 80 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, kommer vid full teckning att tillföra ChromoGenics initialt cirka 39,7 MSEK före transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 79,3 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 7 MSEK till marknadsmässiga villkor. Därutöver har styrelsen i ChromoGenics beslutat att ändra datum för offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 från den 18 november 2022 till den 4 november 2022.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt att tillföra ChromoGenics högst cirka 39,7 MSEK före transaktionskostnader. Varje Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner. En (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
  • Befintliga aktieägare i ChromoGenics per avstämningsdagen, den 11 november 2022, kommer tilldelas en uniträtt för varje befintlig aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) Units i Företrädesemissionen.
  • Sammanlagt kommer 26 449 938 Units att ges ut. Varje Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner, vilket innebär att högst 132 249 690 nya aktier och 79 349 814 teckningsoptioner kommer att ges ut.
  • Teckningskursen per Unit har fastställts till 1,5 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 11 november 2022 och teckningsperioden löper från och med den 15 november 2022 till och med den 29 november 2022.
  • Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 9 november 2022.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 10,3 procent av teckningsåtaganden och till cirka 69,7 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 31,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande och beslut vid extra bolagsstämma den 8 november 2022. Beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

ChromoGenics är ett proptech-bolag som utvecklar, producerar och kommersialiserar kontrollerbara och dynamiska glas, ConverLight® Dynamic, samt statiska alternativ med fixerade egenskaper, ConverLight® Static, för optimerat värme- och ljusinsläpp med förbättrad inomhuskomfort och maximerad energieffektivitet som följd. Bolaget distribuerar även fasadglas med integrerade solceller under varumärket ConverLight® Energy.

ChromoGenics har framgångsrikt genomfört intrimningen av sputterproduktionen i Bolagets egen produktionsanläggning i Uppsala och kan sedan sommaren 2021 erbjuda kunder högkvalitativa dynamiska glas. Bolaget har sedan dess skalat upp produktionen och levererat ett antal större och mindre projekt i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, inte minst 4 000 m2 glas till projektet Gullhaugtorg 5 i Oslo. I och med denna milstolpe övergår ChromoGenics primära fokus till sälj och marknadsföring utöver insatserna som görs för att höja produktionskapaciteten, förbättra bruttomarginalen och möta framtida ökande efterfrågan. Ett viktigt steg i detta är att etablera partnerskap med lokala externa tillverkare som mottar leveranser av ChromoGenics elektrokroma folie och sedan hanterar kundanpassning, inlaminering i och utleveranser av dynamiskt glas till slutkund. Fullt utvecklad medför denna affärsstrategi en betydande möjlighet till skalbarhet och marginalexpansion.

ChromoGenics har under första halvåret 2022 fortsatt sin utvecklingsresa med stort kund- och kvalitetsfokus, åtgärder för sänkta kostnader och ökad effektivitet samt ökat orderintag under andra kvartalet 2022. I takt med framgångsrik produktion och säkrad kvalitet genom egen tillverkning möter nu ChromoGenics ett betydande intresse och efterfrågan på Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight-teknologi för glasapplikationer från befintliga och nya kunder i Skandinavien och Centraleuropa. ChromoGenics har under första halvåret erhållit en rad nya beställningar på främst ConverLight@ Dynamic men även på ConverLight Static. Bland annat erhölls den första ordern på ConverLight@ Dynamic till Tyskland. Affären är ett viktigt steg för framtida tillväxt och skalbarhet, och sker i nära samarbete med samarbetspartners från den tyska glasbranschen vilka ansvarar för glasleveranser och installation.

Fastighetsbranschen står för cirka en tredjedel av den globala energianvändningen och tillika utsläpp av växthusgaser och ställs därmed inför höga krav att ställa om. Fortsätter fastighets- och byggsektorn på den inslagna vägen så kommer energianvändningen öka med 50 procent 2050. Dessa krav kommer från nationella och internationella lagar och ramverk, ägare, investerare, kunder och anställda. Ny teknologi är nödvändig för att möjliggöra denna omställning och smart dynamiskt glas kan bidra till minskad energianvändning, sänkt klimatpåverkan och inte minst ett förbättrat välmående inomhus. Marknaden för smart dynamiskt glas är i ett tidigt skede men mognar nu snabbt, drivet av ESG trenden inom fastighetssektorn, kravet på energieffektiviseringar och nya lagar och ramverk som till exempel ”The Inflation Reduction Act”, USA, som sedan augusti 2022 ger 30 procent skatterabatt för smart dynamiskt glas i syfte att stimulera energieffektiviseringar. I linje med dessa trender påverkar miljö och välmående certifieringar såsom BREEAM, LEAD, Miljöbyggnad och WELL i allt högre grad fastigheters värderingar. Förutom nybyggnation bedömer Bolaget att även renoveringar och energieffektiviseringar av kontorsfastigheter från 1970-, 1980- men även 1990-talen innebär attraktiva möjligheter. ChromoGenics ser även ett stort intresse från skolor och särskilda boenden där inomhusmiljön är av avgörande vikt för studieresultat och välmående. Att uppgradera fönster och glasfasader med modern teknologi är ett kostnadseffektivt sätt att nå ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan och en förbättrad inomhusmiljö. Bolagets marknadsfokus är initialt Norden, Tyskland och Schweiz, där man ser en god tillväxt av affärsmöjligheter.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att driva verksamheten under de kommande tolv månaderna. För att möjliggöra fortsatt tillväxt och finansiera en uppskalning av Bolagets försäljning beslutade styrelsen den 6 oktober 2022 att genomföra Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 11 november 2022, är registrerade aktieägare i ChromoGenics i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) Units. Sammanlagt kommer högst 26 449 938 Units att ges ut. Varje Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 26 449 938 SEK genom emission av högst 132 249 690 aktier. Vidare kommer högst 79 349 814 teckningsoptioner att ges ut. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period av 14 handelsdagar som slutar den 7 mars 2023 (inklusive den 7 mars 2023), dock lägst 0,2 SEK och högst 1 SEK per aktie. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 13 mars 2023 till och med den 27 mars 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 15 869 962,8 SEK.

Teckningskursen är fastställd till 1,5 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,3 SEK per aktie, och den initiala emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 39,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska Units i första hand tilldelas dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand tilldelas övriga som endast anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla uniträtter är den 11 november 2022. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 9 november 2022. Teckning ska ske under teckningsperioden från och med den 15 november 2022 till och med den 29 november 2022. Handeln i uniträtter förväntas pågå från och med den 15 november 2022 till och med den 24 november 2022 på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i betalda tecknade Units (BTU) förväntas pågå från och med den 15 november 2022 till och med dess att aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. BTU beräknas omvandlas till aktier och teckningsoptioner i samband med att aktierna och teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket.

Styrelsen i Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya aktierna och teckningsoptionerna på Nasdaq frist North Growth Market.

För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 85,7 procent vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Preliminär tidplan

8 november 20229 november 2022 Extra bolagsstämmaSista dagen för handel med ChromoGenics-aktien inklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter
10 november 2022 Första dagen för handel med ChromoGenics-aktien exklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter
11 november 2022 Avstämningsdag för rätt att teckna Units med stöd av uniträtter
15 november 2022 – 24 november 2022 Handel med uniträtter
15 november 2022 – 29 november 2022 Teckningsperiod
1 december 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 10,2 procent av teckningsåtaganden och till cirka 69,8 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 31,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat styrelseledamöterna Johan Hedin, Anders Brännström, Fredrik Andersson och Mari Broman, och av Bolagets VD, Fredrik Fränding, och CFO, Erik Elfström, samt av vissa större aktieägare. Garantiåtaganden har lämnats av vissa existerande aktieägare och externa garanter.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav av finansiella instrument i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 dagar från första dagen för handel av de aktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

Brygglån

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 7 MSEK. Brygglånet har en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet och löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad månad och ska återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen. Långivare är Buntel AB (ett dotterbolag till Modelio Equity AB).

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras före teckningsperiodens början på ChromoGenics hemsida, www.chromogenics.com.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande och beslut vid extra bolagsstämma den 8 november 2022. Beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Nytt datum för offentliggörande av Q3-rapporten

I syfte att ge samtliga aktieägare och marknaden uppdaterad finansiell information inför Företrädesemissionen har styrelsen i ChromoGenics beslutat att ändra datum för offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 från den 18 november 2022 till den 4 november 2022.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0)72 249 24 62

Email: info@chromogenics.com

Om denna information

Denna information är sådan som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2022 kl. 18:00 CEST.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChromoGenics i någon jurisdiktion, varken från ChromoGenics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.