Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 ObsteCare AB

2018 – ObsteCare AB bygger momentum

Helårsperioden 1 januari – 31 december 2018

• Nettoomsättningen uppgift till 486 (387) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 568 (-2 756) KSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,207 (-0,210)

Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen


Rapportperioden 1 oktober – 31 december 2018

• Nettoomsättningen uppgift till 77 (111) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -922 (-1 297) KSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,10)

Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen

Väsentliga händelser under året

• ObsteCare noterades på Aktietorget 4 januari 2018.
• Företaget tecknar distributionsavtal med partner för USA och inleder en process för att få produkten regulatorisk godkänd för kommersiell försäljning i USA.
• Produkten lanseras och ObsteCare tecknar avtal med kund på Island.
• Säljorganisationen stärks med personer med gedigen internationell erfarenhet inom både försäljning och förlossningsvård.
• ObsteCare presenterar AFL®-metoden på tre europeiska medicinska kongresser, med många intresserade slutkunder och potentiella distributörskontakter som resultat.

• Ett användargruppmöte genomförs i Stockholm där ett antal befintliga och potentiella kunder deltog.
• Ett kommunikationspaket arbetas fram med nytt, digitalt material. Bl.a. en informationsfilm som beskriver AFL®-metoden och riktar sig till såväl professionen, som den födande kvinnan.
• EPO – European Patent Office meddelar att man avser utfärda patent.


Kommentarer från VD
ObsteCare har ett spännande första år bakom sig som noterat bolag. Målsättningen i början av 2018, var att bygga upp en kompentent marknads- och säljorganisation med kunskap och förmåga att bygga en global försäljning. När vi i slutet av året anställde en person för klinisk support, med lång erfarenhet från förlossningsvården, finns nu alla komponenter på plats. Då vi framförallt under andra halvåret 2018 byggt upp en substantiell lista med intresserade kunder och partners, räknar vi med att detta leder till ett antal nya kunder under 2019. Då vi går in i det nya året med en säljorganisation bemannad på alla funktioner räknar vi med att kunna accelerera detta ytterligare.

Vi har under 2018 deltagit i flera internationella medicinska kongresser, som är välbesökta av vår målgrupp. Den här typen av insatser är viktiga för oss för att öka kännedomen om ObsteCare och våra produkter. Då vår behandlingsmetod är ny och innebär förändringar i befintliga behandlingsrutiner är det extra viktigt att synas i dessa sammanhang då målgruppen är där för att hålla sig uppdaterade gällande det senaste inom sitt professionella område. Förutom att det är ett bra sätt för oss att marknadsföra våra produkter, är det också ett mycket effektivt sätt för oss att möta potentiella kunder och distributionspartners.

Under andra halvåret togs beslut om att tidigarelägga arbetet med att introducera produkten i USA. Detta har resulterat i ett distributionsavtal med en partner som har en etablerad kundbas om 650 förlossningskliniker i USA. Processen för att få produkten godkänd av FDA (motsvarande Svenska Läkemedelsverket) har startat och ett konsultativt möte med FDA är inbokat och genomförs i mars 2019. I väntan på ett godkännande av produkten, pågår förberedelser för att möjliggöra en snabb start av kundbearbetningen när godkännandet väl kommer.

Under hösten rekryterades ytterligare en kund på Island genom Universitetssjukhuset i Reykjavik. Diskussioner med ett antal intresserade sjukhus i ett flertal europeiska länder pågår och vi räknar med att flera av dessa ska resultera i ett antal nya kunder under året. Man skall vara medveten om, att även om behoven är stora för en bättre hantering av värksvaghet, är AFL®-metoden ny och har relativ lång beslutsprocess hos kunden – ofta kopplade till en budgetprocess.

För att uppdatera vårt kunderbjudande startades under hösten en förstudie för vår nya produktplattform. Avsikten är att lyfta kunderbjudandet så att det bättre passar de olika arbetssätt som finns ute på förlossningsavdelningarna. Målsättningen är dessutom att bredda erbjudandet så det blir enklare att sälja tilläggsfunktionalitet.

Faktureringen under året var 486 KSEK och resultatet var -3 568 KSEK. Detta gör att försäljningsökningen för året var 26 %. Faktureringen under kvartalet var 77 KSEK. Företaget installerade en ny mätutrustning hos kund på Island under sista kvartalet men då detta gjordes sent på året har det inte hunnit få någon större påverkan på resultatet.

Vid jämförelse mellan olika kvartal är det viktigt att känna till och ta hänsyn till beställningsintervallet från kund. Vi får påfyllnadsorder från våra kunder ungefär var tredje månad, vilket gör att jämförelsen från kvartal till kvartal kan bli missvisande.

Väsentliga händelser efter perioden
ObsteCare hade ett framgångsrikt deltagande på Arab Health med många intresserade kunder och partners från stora delar av Asien.

Jag ser fram emot ett nytt spännande år med ObsteCare där jag räknar med att vi kommer att fortsätta öka vår kundbas.

Johan Itzel
VD, ObsteCare AB

Kort om Obstecare
ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare förlossningar, genom att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården som stödjer mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Av dessa förlossningar slutar många med kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet, på grund av högre frekvens av förlossningsrelaterade skador.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som mäter halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av mjölksyra gör att livmoderns kapacitet minskar och kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet.

Den metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger önskad effekt. Med information om mjölksyrehalten i fostervatten kan förlossningspersonalen få ett objektivt underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med förlossningen. Värksvagheten kan övervakas och hanteringen av värkstimulerande dropp kan individanpassas, vilket ökar sannolikheten för en normal förlossning med färre komplikationer för både mor och barn.

Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL® Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning. Företaget tillhandahåller också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com

ÖVRIGT

Bolagets verksamhet och risker

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av ObsteCares framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. ObsteCares verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på ObsteCares resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets memorandum, vilket finns att ladda upp på Bolaget hemsida www.obstecare.com

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

GRANSKNING AV REVISOR
Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

VALBEREDNING
Enligt stämmobeslut från bolagsstämman utses ledamöter till valberedningen inför årsstämman utifrån de fyra största aktieägarna.
Till ledamöter i valberedningen har utsetts:
Peder Månsson
Bo Lundblad
Magnus Hagerborn
Henrik Tjernberg

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning. Bolaget har dock valt att inrätta en valberedning.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2018.

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma i ObsteCare AB kommer att hållas den 28 mars kl 17.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Årsredovisning jämte övriga handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida senast från och med den 13 mars 2019. Delårsrapport för första kvartalet 2018 kommer att offentliggöras 2019-05-22.

 AKTIEN
ObsteCare AB (publ) noterades på Aktietorget den 4 januari, 2018.

ANTALET AKTIER
ObsteCare AB (publ) hade 2018-12-31 13 411 852 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Kommunikén i sin helhet finns att läsa i bifogad pdf.

KONTAKT INFORMATION
Johan Itzel, VD
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com