Bokslutskommuniké Januari – December 2022 S2Medical AB (publ)

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 4 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 1,2 (1,4) MSEK och ökar på helårsbasis med ca 6 % jämfört med 2021.

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 1,2 (1,6) MSEK. Omsättningen under hela året uppgick till 4,7 (7,7) MSEK. Bolaget hade under 2021 en något förhöjd omsättning till följd av försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial till svenska sjukvårdsregioner.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, OKTOBER–DECEMBER 2022

          Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 1,2 (1,4) MSEK

          Total nettoomsättning uppgick till 1,2 (1,6) MSEK

          Rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-6,3) MSEK

          Periodens resultat uppgick till -7,3 (-6,5) MSEK

          Vinst per aktie uppgick till -0,22 (-0,43) SEK

 

UTVECKLING INOM KONCERNEN, HELÅR JANUARI–DECEMBER 2022

 

          Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 4,7 (4,6) MSEK

          Total nettoomsättning uppgick till 4,7 (7,7) MSEK

          Rörelseresultatet uppgick till -27,7 (-19,8) MSEK

          Periodens resultat uppgick till -29,5 (-20,1) MSEK

          Vinst per aktie uppgick till -0,90 (-1,33) SEK

 

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 3,7 MSEK jämfört med 3,4 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till +0,3 (+4,2) MSEK och under 2022 till -5,8 (-15,8) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 28 %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 30 DECEMBER 2022

I oktober tecknades ett leveransavtal med Region Östergötland för leverans av sårläkningsartiklar.

Bolagets IP-portfölj förstärktes under kvartalet då European Patent Office meddelade sin avsikt att godkänna patentskydd för Bolagets AMP-teknologi. Vidare tillfördes Bolaget kapital genom nyttjande av teckningsoptioner i serie 1. Totalt tillfördes Bolaget drygt 5,66 MSEK.

Bolaget meddelade i slutet av kvartalet att en sammanställning av data visat att användning av Epiprotect för behandling av svårläkta bensår kan medföra en kostnadsbesparing på 83 % jämfört med konventionell behandling.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Tester utförda av de forskare som ingår i HEAliX-projektet som Bolaget ingår i har visat på mycket gynnsamma antimikrobiella effekter från den antimikrobiella peptid som utvecklas inom projektet. Detta rapporterades om i ett pressmeddelande under januari 2023. Molekylen som testades hade mycket god effekt mot de bakterier som WHO identifierat som särskilt viktiga att utveckla nya typer av antibiotika mot och som satts upp på den så kallade ESKAPE-listan.

 

För att läsa hela bokslutskommunikén, besök https://www.s2m.se/sv/finansiella-rapporter

 

Informationen är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 15:45 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084