Bokslutskommuniké QuickCool AB 1 januari 2017 – 31 december 2017 (12 månader)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2017

· Företrädes/spridningsemission
Bolaget genomförde en företrädes/spridningsemission vilket tillförde bolaget ca 15,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 97,63 procent. Emissionen innebar att antalet aktier utökades från 7 970 000 till 18 345 133 per när QuickCools företrädesemission registrerades hos Bolagsverket.
· Ny VD
Fredrik Radencrantz efterträdde John Wennborg som VD för QuickCool den 27 april 2017.
· Utökad organisation
Joakim Nilsson tillträdde såsom CTO den 28 augusti 2017 och Annelie Hagström som Director QA/RA den 1 december 2017.
· Ny patentansökan
En patentansökan lämnades in i oktober som innefattar två betydande element som underlättar införandet och placeringen av ballongkatetrarna, håller dem på plats under tiden som intranasal kylning pågår, minskar risken för kontamination vid hantering av personalen, samt skyddar ballongkatetrarna under transport.
· Byte av mjukvaruleverantör
Byte av mjukvaruleverantör från Knightec till Prevas meddelades i oktober.
· Planering inför lansering
Marknads- och försäljningsmaterial har tagits fram. Hemsidan har uppdaterats. Dialog har påbörjats med flertalet potentiella distributörer. Aktivt deltagande på SAMTIT-mässan i Malmö och Medica i Tyskland under året. Deltog även i Targeted Temperature Management Symposium i Tyskland, Post Cardiac Arrest 3rd International Symposium i Lund och EuroHYP-1 konferensen i Köpenhamn.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Arab Health
QuickCool deltog aktivt under fyra dagar på Arab Health i Dubai och träffade flertalet potentiella distributörer och slutanvändare.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

ÅRET SOM GÅTT
2017 har varit ett intensivt år. Utvecklingen av The QuickCool® SYSTEM har framskridit positivt mycket tack vare värdefull återkoppling om vårt system från vår användarpanel, våra vetenskapliga rådgivare, slutanvändare samt erfarna produktutvecklare. Under året har vi mottagit positiv feedback från många forskare, läkare, slutanvändare, och potentiella distributörer över vår unika nasala lösning.
The QuickCool® System är unik. Den möjliggör en obruten kylkedja, där kyla av patientens näshåla tillgodoses även vid förflyttning under behandling. Systemet kan även övergå till att underhållskyla i upp till 72 timmar och dess smidighet och design lämnar större delen av kroppen tillgängligt för övriga vårdinsatser då den bara tar näshålan i anspråk. Vår lösning är smidig och enkel att använda.
I slutet av året genomförde bolaget en företrädes/ spridningsemission som tecknades till drygt 98%. I och med emissionen tillförs bolaget ca 15,6 MSEK före emissionskostnader vilket gör det möjligt för oss att slutföra vårt utvecklingsprojekt med en CE-märkt lösning samt inleda försäljningen av The QuickCool® SYSTEM både i Sverige och utomlands.

POSITIV MARKNADSUTVECKLING
Att behandla hjärtstoppspatienter med kyla är på väg att bli praxis i hela västvärlden. Marknadspotentialen för kylbehandling är omfattande och underpenetrerad eftersom ett stort antal länder ännu inte har börjat använda kylbehandling vid indikationerna hjärtstopp, stroke, sepsis eller svårbehandlad feber. Vi anser att QuickCool® SYSTEM bör vara en lämplig lösning även för vakna patienter eller semi-vakna patienter som behandlas vid exempelvis stroke eller sepsis. I dagsläget finns det ingen egentlig behandlingsmetod för dessa indikationer som är accepterad eller tolerabel för denna kategori av patienter.
Vi bedömer att den nuvarande underpenetrerade marknaden för hjärtstoppspatienter globalt har ett värde om cirka en miljard SEK årligen medan marknadspotentialen uppgår till flera miljarder SEK årligen. Vår förhoppning är att QuickCools potentiella marknad i framtiden även kommer inkludera indikationerna stroke, feber och sepsis eftersom dessa skulle innebära mycket stora utökade möjligheter.

MARKNADSINTRODUKTION
Under året har vi aktivt deltagit i flertalet symposier, konferenser och mässor för att träffa Key Opinion Leaders (KOLs), läkare, slutanvändare och potentiella distributörer. Marknads- och försäljningsmaterial har tagits fram i olika former; broschyrer, white papers, videor och mycket annat. Hemsidan har genomgått stora förändringar för att bli både mer tilltalande och i större utsträckning associeras med den ”enkelhet” som vi önskar skall genomsyra vår lösning.
Vi har varit aktiva på SAMTIT-mässan i Malmö och Medica i Tyskland under året. Vi deltog även i ett Targeted Temperature Management Symposium i Tyskland, the Post Cardiac Arrest 3rd International Symposium i Lund och EuroHYP-1 konferensen i Köpenhamn. Dialog har påbörjats med flertalet potentiella distributörer både i Europa och övriga världen.

UTVECKLINGSARBETET
The QuickCool® SYSTEM har utvecklats sedan 2016 och vi närmar oss en CE-märkt och tredjepartsverifierad produkt. Under året lämnade vi in ytterligare ett patent för att skydda vår ursprungliga idé. Patentansökan innefattar två betydande element som underlättar införandet och placeringen av ballongkatetrarna, håller dem på plats under tiden som intranasal kylning pågår, minskar risken för kontamination vid hantering av personalen, samt skyddar ballongkatetrarna under transport.
Vi fick positivt besked om att vår unika koniska värmeväxlare har erhållit skydd t.o.m. 2036.
Vi har valt att göra tillägg i vår mjukvaruutveckling för att möjliggöra s.k. line extensions till vår kylenhet samt underlätta introduktionen av andra, framtida indikationer till vår kylenhet. Därmed har vi har valt att förskjuta CE-märkningen något för att säkerställa att vi kan inkludera potentiella, framtida indikationer i den kostsamma och långa CE-märkningsprocessen. I förlängningen anser vi att det sparar både sparar pengar och tid, samtidigt som det öppnar för ytterligare möjligheter. Vi planerar därmed att ha en CE-märkt lösning under Q2 istället. Vår första försäljning kommer att ske i samband med vår CEmärkning.
När CE-märkningen sker så skall den ske på en lösning, samt på de olika beståndsdelarna såsom kylenheten, slangkassetten och ballongkatetrarna så att vi med större flexibilitet och ökad effektivitet samt enkelhet kan introducera nya engångslösningar som adresserar nya indikationer.

KLINISKA STUDIER
Vår hjärtstopp studie kommer att påbörjas så snart som QuickCool® SYSTEM är CE-märkt. Vi är väl förberedda för att genomföra denna kliniska studie, som kommer att genomföras i Lund och Malmö tillsammans med Hans Friberg, adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. EuroHYP-1 stroke studien har fortsatt svårt att rekrytera patienter till studien. Det är en komplex studie på en ny kylindikation, medvetna strokepatienter, i vilken patientrekrytering generellt är en utmaning.
Så snart som vi har erhållit CE-märkning kommer vi att genomföra en stroke studie med vår QuickCool® SYSTEM.
Vår hypotes är givetvis att vakna stroke patienter i allt högre grad kommer att tolerera och acceptera vår nasala lösning jämfört med dagens experimentella lösningar.
Februari 2018 Fredrik Radencrantz, VD

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Vid hjärtstopp upphör tillförsel av blod och syrgas till kroppens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjärnan, som redan efter ett par minuter utan syre drabbas av skador – skador som fortsätter att utvecklas negativt när hjärtat startar igen.
Nedkylning av kroppen och hjärnan kan bromsa de skadliga processerna, vilket medför att hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspatienten större chans att överleva. QuickCool utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering och behandling. QuickCool® SYSTEM planeras vara CE-märkt under Q2, 2018 då även den första försäljningen kommer att ske.
Marknaden generellt
Sverige är en pionjärmarknad inom kylbehandling och så gott som alla 84 sjukhus i landet kyler idag hjärtstoppspatienter. I flertalet europeiska länder är trenden densamma vad gäller hjärtstoppspatienter medan det på andra marknader, såsom exempelvis USA, har tagit mycket längre tid att införa kyla som standardbehandling efter hjärtstopp trots rekommendationer från American Heart Association (AHA). Marknaden för kylbehandling av hjärtstoppspatienter bedöms för närvarande uppgå till en dryg miljard SEK globalt med en årlig tillväxt på 7–10%. Samtidigt bedöms potentialen för den globala marknaden med nya eller utökade indikationer som t ex feber och stroke till flera miljarder SEK.

UTVECKLING I SIFFROR
Omsättning
Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under andra halvan 2018. Övriga intäkter består i år huvudsakligen av valutakursintäkter och under fjolåret EU-bidrag, 3 KSEK (486).

Resultat
Bolagets resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2 240 KSEK (-2009). Resultatet efter skatt för helåret 2017 uppgick till -5 037 KSEK (-3 776). Underskottet är större än föregående år på grund av ökad aktivitet i bolaget under 2017 för att slutföra produktutvecklingsprojektet och förbereda inför tredjepartstester och CE-märkning.

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar
I slutet av 2017 genomfördes en företrädes-, spridningsemission som brutto kommer att tillföra bolagets egna kapital ca 15,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Utgående likvida medel uppgick vid årets slut till 6 623 KSEK (11 034). Under fjärde kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 1 694 KSEK (3 834), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 616 KSEK (3 635) samt 78 KSEK (199) avseende utgifter för patent och varumärken. Totalt för året var motsvarande siffror 9 078 (6 790), bestående av balanserade utgifter 8 867 (6 515) och 212 (275) för patent och varumärken.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.

Transaktioner med närstående
Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien
Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. I slutet av 2017 emitterades ytterligare 10 375 133 vilket ger att per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier respektive teckningsoptioner i QuickCool till 18 345 133 aktier och 2 391 000 teckningsoptioner.

Största aktieägare i bolaget den 31/12 2017

Namn Kapital och röster i %
Parkallén Invest AB 33.3%
Tadeusz Wieloch 8.9%
Fredrik Lindblad 8.4%
Avanza Pension 7.7%
Nordnet Pensionsförs. 2,2%

Ovan tabell har inte beaktat justeringar i förhållande till de nyemitterade aktierna i den avslutade nyemissionen. Så snart tilldelningen är registrerad hos Bolagsverket kan man finna en uppdaterad lista på exempelvis följande länk: https://www. avanza.se/aktier/om-bola-get.html/619737/quickcool

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.
Externa utgifter för upparbetade patent och varumärken har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar
QuickCools verksamhet och marknad påverkas av ett antal riskfaktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbördes ordning.
· QuickCool är ett utvecklingsbolag vilket kan innebära att det kan dröja innan bolaget kan redovisa försäljningsintäkter.
· Utvecklingskostnaderna är svåra att på förhand uppskatta. Kostnaderna kan bli högre än planerat.
· Valideringsstudierna kan resultera i oförutsedda eller negativa forskningsresultat.
· Det finns risk att QuickCool inte erhåller nödvändiga registreringar för att sälja och marknadsföra sina produkter.
· QuickCool är föremål för flera statliga regleringar vilka kan komma att ändras.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämman kommer att hållas i Lund 3 maj 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i PDF format på Bolagets hemsida (www.quickcool.se) från och med 2018-04-12.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender
· Delårsrapport för januari-mars 2018 publiceras den 3 maj 2018
· Delårsrapport för januari-juni 2018 publiceras den 24 augusti 2018
· Delårsrapport för januari-september 2018 publiceras den 26 oktober 2018 Lund den 16 februari 2018 QuickCool AB Styrelsen

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

2017-10-012017-12-313 mån 2016-10-012016-12-313 mån 2017-01-012017-12-3112 mån 2016-01-012016-12-3112 mån
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 1 616 170  3 634 781  8 866 777  6 514 424 
Övriga rörelseintäkter 412  18 3 392 485 802
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 616 582 3 634 799 8 870 169 7 000 226
Rörelsekostnader 
Övriga externa kostnader -3 089 685  -5 333 805  -12 080 606  -9 495 046 
Personalkostnader -758 454  -309 856  -1 800 973  -1 280 723 
Avskrivningar -6 499 0 -22 829 0
Summa rörelsekostnader -3 854 638  -5 643 661  -13 904 408  -10 775 769 
Rörelseresultat -2 238 056  -2 008 861  -5 034 239  -3 775 543 
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27 39 132
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 545  -201 -2 384  -201 
Summa finansiella poster -1 545 -174 -2 345 -69
Resultat efter finansiella poster  -2 239 601 -2 009 035 -5 036 584 -3 775 612
Resultat före skatt  -2 239 601 -2 009 035 -5 036 584 -3 775 612
Årets resultat  -2 239 601 -2 009 035 -5 036 584 -3 775 612

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital 2 618 682  0
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 24 436 651  15 569 874 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 120 125 908 600
Summa immateriella anläggningstillgångar 25 556 776  16 478 474 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 168 568 0
Summa materiella anläggningstillgångar 168 568 0
Summa anläggningstillgångar  25 725 344  16 478 474 
  
Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 347 970 545 222 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 142 417 107 678
Summa kortfristiga fordringar 490 387  652 900 
Kassa och bank
Kassa och bank  6 622 701 11 033 714
Summa kassa och bank  6 622 701 11 033 714
Summa omsättningstillgångar 9 731 770 11 686 614
Summa tillgångar 35 457 114 28 165 088


2017-12-31  2016-12-31 
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 7 970 000 aktier, kvotvärde 0,8 kr 6 376 000 6 376 000
Ej registrerat aktiekapital, 10 375 133* aktier, kvotvärde 0,8 kr 8 300 106 0
Reservfond   5 597 197 5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter 15 381 201 6 514 424
Summa bundet eget kapital  35 654 504  18 487 621 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -4 552 985 -39 995
Överkursfond 6 152 958  8 129 400 
Periodens resultat -5 036 584  -3 775 612 
Summa fritt eget kapital  -3 436 611  4 313 793 
Summa eget kapital  32 217 893  22 801 414 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 634 743  3 956 649 
Övriga skulder 463 858  82 012 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 140 620  1 325 013 
Summa kortfristiga skulder  3 239 221  5 363 674 
Summa eget kapital och skulder  35 457 114 28 165 088

*Ej registrerat aktiekapital registrerades 18 januari 2018 hos Bolagsverket.

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2017-10-012017-12-313 mån 2016-10-012016-12-313 mån 2017-01-012017-12-3112 mån 2016-01-012016-12-3112 mån
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster -2 239 601  -2 009 035  -5 036 584 -3 775 612 
Avskrivningar/nedskrivningar 6 494 0 22 824 0
Förändring kortfristiga fordringar -2 559 696  96 633  -2 456 168  -271 983 
Förändring kortfristiga skulder -1 449 931  3 988 333  -2 124 455  4 382 484 
Förändring i lager 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 242 734 2 075 930  -9 594 383  878 854 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 694 668  -3 834 269  -9 078 302  -6 789 732 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -26 392 0 -191 392 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 721 060  -3 834 269  -9 269 694  -6 789 732 
Finansieringsverksamheten 
Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott 14 453 064  10 679 800  -14 453 064  10 679 800 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 453 064  10 679 800  -14 453 064  10 679 800 
Periodens kassaflöde 6 489 270  8 921 461  4 411 013  4 768 922 
Likvida medel vid periodens början 133 431  2 112 253  11 033 714  6 264 792 
Likvida medel vid periodens slut  6 622 701 11 033 714 6 622 701 11 033 714


FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Aktie-
kapital
Fond för
utv. utgifter
Reservfond Överkurs-
fond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
2016
Belopp vid årets ingång 3 825 600 0 5 597 197 6 632 943 784 008 -942 522 15 897 226
Resultatdisposition enligt bolagsstämman 
Balanseras i ny räkning -6 632 943 5 690 421 942 522 0
Nyemission 2 550 400 8 129 400 10 679 800
Förändring av fond för utv. utgifter 6 514 424 -6 514 424 0
Årets resultat -3 775 612 -3 775 612
Belopp vid årets slut 6 376 000 6 514 424 5 597 197 8 129 400 -39 995 – 3 775 612 22 801 414
2017
Belopp vid årets ingång 6 376 000 6 514 424 5 597 197 8 129 400 -39 995 -3 775 612 22 801 414
Resultatdisposition enligt bolagsstämman 
Balanseras i ny räkning -8 129 400 4 353 788 3 775 612 0
Pågående Nyemission* 8 300 106 6 152 958 14 453 064
Förändring av fond för utv. utgifter 8 866 777 -8 866 777 0
Årets resultat -5 036 584 -5 036 584
Belopp vid årets slut 14 676 106* 15 381 201 5 597 197 6 152 958 -4 552 984 -5 036 584 32 217 894

*Aktier i pågående nyemission registrerades först 18 januari 2018 hos Bolagsverket.


QuickCool-img