BPC Instruments AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

BPC Instruments AB (”BPC Instruments” eller “Bolaget”) grundades 2005 och är ett biotech-bolag med sitt säte i Sverige. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys.

Sedan grundandet 2005 har BPC Instruments bidragit med cirka 20 års forskning av mätinstrument, instrumentkontrollering och automatisering av rötningsprocesser. Bolaget har med hjälp av sina forskare och ingenjörer exporterat BPC Instruments produkter till mer än 60 länder hitintills.
Kärnproduktlinjen som erbjuds av BPC Instruments är centrerad kring system som mäter gasvolym och gasflödeshastighet, mätningar vilka ligger till grund för ett stort antal mikrobiologiska fermenterings- och biologiska andningsanalyser. För närvarande utgör produktlinjen AMPTS® ll, såväl som Gas Endeavour® och BPC® µFlow, kärnprodukterna som erbjuds BPC Instruments kunder. Resultatet av användningen av BPC Instruments produkter leder till minskad tidsåtgång och minskat arbetskraftsbehov samt effektivisering i utförandet av analyser.

Fram till 2020 har BPC Instruments primära fokus varit biogassektorn. Med en växande efterfrågan på utsläppskontroll och ett paradigmskifte i miljömålen för regeringar och företag, ser BPC Instruments nu utmärkta möjligheter för sina produkter inom en mängd olika områden. BPC Instruments expanderar för närvarande till nya sektorer så som biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet, djur- och människonäring, jäsningar, avloppsvattenbehandling och biovätefält. Bolaget har en plan för att påskynda tillväxten och kommer att fortsätta arbeta med organisations- och produktutveckling för att göra det möjligt för företaget att ta vara på möjligheter som öppnar sig när de globala utsläppskontrollerna skärps.

Dr. Jing Liu, VD på BPC Instruments AB, kommenterar
"BPC Instruments har utvecklat och sålt automatiserade, analytiska instrument som möjliggör effektivare, tillförlitligare och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av biotekniska industrier över 15 år. Resultatet är betydande minskningar av tidsåtgång och arbetskraftskrav för att utföra analyser. När vi nu tar steget ut i en noterad miljö kommer vi att kunna ta tag i det momentum vi upplever och bredda vårt produktutbud till nya marknader – både globalt och vertikalt. Följ med oss på denna spännande och fartfyllda resa de kommande åren!”

Erbjudandet
Teckningstiden i Bolagets kommande nyemission av aktier inleds den 17 november 2021 och avslutas den 1 december 2021. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie är den 16 december. Erbjudandet omfattar som högst 732 000 aktier vilket motsvarar cirka 15 MSEK i tillfört kapital till bolaget före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsåtaganden om cirka 10 MSEK vilket motsvarar cirka 67 procent av den totala initiala emissionsvolymen. Priset per aktie är fastställt till 20,50 SEK. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till cirka 9 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 60 procent av Erbjudandet. Minsta teckningspost uppgår till 200 aktier, motsvarande 4 100 SEK. 

Emissionslikviden är avsedd att finansiera Bolagets mål att stärka sin produktionskapacitet, expandera och växa inom bioteknologiska industrisektorer, uppnå en ökad marknadspenetration genom en accelerering av produktutveckling, samt att expandera nuvarande marknadsföringsaktiviteter för en större kännedom om Bolagets produkter och applikationer globalt.

Notering på Spotlight Stock Market
BPC Instruments AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande skall minst cirka 60 procent av emissionen (motsvarande cirka 9 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas. 

Information om aktien
Kortnamn: BPCINS
ISIN: SE0017130826
Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Första dag för handel: Första dag för handel beräknas bli den 16 december, 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 70 589 80 07
listing@spotlightstockmarket.com