Brighter accelererar kommersialiseringen av Actiste och genomför en företrädesemission utan handel med teckningsrätter på motsvarande cirka 192 MSEK

Styrelsen i Brighter AB (publ) (”Brighter” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades vid årsstämma den 9 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 192 miljoner kronor (”Erbjudandet”) till Bolagets aktieägare.

Villkoren har utformats i syfte att premiera Bolagets aktieägare. Erbjudandet utgör inte en gängse företrädesemission. Erbjudandet gäller enbart de som per avstämningsdagen den 12 december 2019 innehar aktier i Bolaget. Teckning utan stöd av teckningsrätter är inte möjlig och det kommer inte ske någon handel med teckningsrätter. Sista dag för handel inklusive rätt att delta är den 10 december 2019.

Om inte samtliga erbjudna aktier i Erbjudandet tecknas av aktieägarna i Bolaget, har en extern part erbjudit sig att teckna de återstående aktierna till det aktuella marknadspriset med 8 procents rabatt. Dock högst 20 procent av antalet aktier i Erbjudandet. Se stycke ”Fyllnadsemission”, nedan.

Sammanfattning av Erbjudandet

  1. Varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 12 december 2019 ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 2 kronor per aktie.
  2. Teckning utan stöd av teckningsrätter är inte möjlig. Handel med teckningsrätter kommer inte att ske.
  3. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 13 december 2019 till och med den 3 januari 2020. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant.
  4. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 192 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 1 miljon kronor.
  5. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 805 560,20 kronor genom nyemission av högst 96 111 204 aktier.

Bakgrund och motiv
Brighter har under 2019 certifierats under ISO 13485, ramverket för medicintekniska produkter, samt erhållit CE-märkning av Bolagets första lösning, Actiste-enheten. De erhållna certifieringarna innebär att Brighter nu har alla förutsättningar som krävs för en bred lansering av Actiste och behandlingsplattformen.

”Efter många års utvecklingsarbete, marknadsanalyser och förberedelse för storskalig tillverkning kan vi med alla nödvändiga tillstånd och certifieringar och en stark finansiell position accelerera lanseringen och kommersialiseringen av Actiste,” säger Henrik Norström, VD Brighter AB. ”Finansieringen av vår verksamhet har under de senaste åren i huvudsak utgjorts av konvertibla låneupplägg, optioner och riktade emissioner. Nu vill vi ge också aktieägarna en möjlighet att, till vad vi anser är väldigt förmånliga villkor, investera i den stundande globala kommersialiseringen. I och med denna emission avser vi också att helt avveckla finansieringssamarbetet med Winance, vilket många aktieägare ogillat.”

Erbjudandet är inte en traditionell företrädesemission utan emissionen är den första av sitt slag och specifikt skapad för att premiera Bolagets hela aktieägarkollektiv. Det är styrelsens uppfattning att Erbjudandet kommer att leda till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och dess aktie.

”Bolaget har ett engagerat och starkt aktieägarkollektiv och med denna emission vill vi ge alla den största möjligheten att delta” säger Henrik Norström.

Likviden från Erbjudandet kommer i huvudsak att användas enligt nedan angivna fördelning.

Produktion Actiste Cirka 106 000 000 kronor
Utveckling nya produkter Cirka 35 000 000 kronor
Marknadssatsningar  Cirka 25 000 000 kronor
Rörelsekapital  Cirka 25 000 000 kronor
Emissionskostnader  Cirka 1 000 000 kronor
Summa 192 000 000 kronor

 

Ytterligare information om Erbjudandet
Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 96 111 204 från 96 111 204 till 192 222 408 och aktiekapitalet kommer att öka med 4 805 560,20 kronor från 4 805 560,20 kronor till 9 611 120,40 kronor. De nyemitterade aktierna kommer då att utgöra 50 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Fyllnadsemission
Då det är möjligt att inte samtliga erbjudna aktier i Erbjudandet tecknas av aktieägarna i Bolaget, avser styrelsen att besluta om en eller flera riktade nyemissioner av upp till det antal erbjudna aktier som inte tecknats i Erbjudandet till en eller flera institutionella investerare, dock högst 20 procent av antalet aktier i Erbjudandet. Teckning av aktier i en sådan fyllnadsemission avses ske till en teckningskurs som motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under handelsdagarna under perioden från och med att beslutet om Erbjudandet har offentliggjorts till och med tio handelsdagar före avstämningsdagen för Erbjudandet, minus åtta (8) procent.

Prospekt
Brighter kommer, med anledning av Erbjudandet, att upprätta ett prospekt, som beräknas offentliggöras den 29 november 2019.

Teckningsförbindelser och garantier
Erbjudandet omfattas inte av några teckningsförbindelser eller garantiavtal.

Preliminär tidplan

29 november 2019 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
10 december 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Erbjudandet
11 december 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Erbjudandet
12 december 2019 Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet
13 december 2019 – 3 januari 2020 Teckningsperiod
03 januari 2020 Likviddag
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: 
https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08:15 CET.