Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK.

Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat om nyemissionen om totalt 5 MSEK kommer ske genom kontant inbetalning. Erhållet kontantbelopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera tidigare lån från dessa långivare. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kapitaleffektivt sätt stärka bolagets balansräkning.

Emissionens villkor:

10% rabatt på stängningskursen den 10 juli. Teckningskursen är 9,63 SEK.

 Antalet aktier i bolaget ökar med 520 000, till totalt 85,556,043 stycken. Aktiekapitalet ökar med 26 000 SEK till totalt 4 227 802,15 SEK.

Om Brighter AB.

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG 

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se 

Följ oss på:

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEOTelefon: +46 733 40 30 45      E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 11:41 CET.