Brighter tillförs 21 MSEK genom riktad nyemission

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 juni 2020 har styrelsen för Brighter beslutat att genomföra en riktad nyemission om 21 MSEK till Unwrap Finance Nordic AB.

Teckningskursen är fastställd till SEK 2,84283 vilket motsvarar en rabatt på 10 procent jämfört med det volymvägda genomsnittspriset i aktien under perioden 3 augusti – 11 september.

Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella position i den pågående kommersialiseringsfasen där marknadsgodkännandeprocesser inletts i ett flertal länder. Prioriterade marknader är Sverige, Förenade Arabemiraten och Indonesien. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av den fortsatta kommersialiseringen.

– Genom den här riktade emissionen, kombinerat med TO4-optionerna som precis lösts in, tillförs bolaget över 40 MSEK som kommer användas för att stötta bolagets pågående kommersiella satsningar i Mellanöstern och Sydostasien. Vi lägger allt fokus på marknadsgodkännanden och att komma i hamn med intäktsgenererande avtal just nu, säger Henrik Norström, Brighters CEO.

Antalet aktier i Bolaget ökar med 7 387 005, till totalt 217 291 255. Aktiekapitalet ökar med SEK 369 350,25 till totalt SEK 10 864 562.75.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vid frågor kontakta ir@brighter.se. Bolaget kommer baserat på inkomna frågor att publicera en Q&A på sin hemsida.

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45

henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2020 kl. 19:40 CET.