C Security genomför företrädesemission om ca 3,2 MSEK

C Security meddelar idag att styrelsen i C Security Systems AB (”C Security” eller ”Bolaget”) den 23 oktober 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid extrastämman den 26 september 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 3,2 MSEK.

Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 45 procent av totala företrädesemissionen. Teckningskursen i nyemissionen är 0,21 kronor.

Nyemissionen är villkorad till att Bolaget inte får en stor order som väsentligt förändrar bolagets kapitalbehov. Om Bolaget erhåller en stor order senast den 3 november förbehåller sig styrelsen rätten att avbryta emissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

C Security utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Bolagets strategi är att sälja in C-pod- systemet till internationella båttillverkare, försäkringsbolag och marinor. Ambitionen är att C-pod skall installeras som standardutrustning hos båttillverkare och vara obligatoriskt hos försäkringsbolag.

Bolaget samarbetar med ett flertal internationella båttillverkare samt har ingått avtal med ett av Rysslands största försäkringsbolag samt en fransk båtförsäkringsförmedlare som är en utav Europas största. Samarbetena med försäkringbolagen går framåt och när de kommer igång i den omfattningen som Bolaget och våra samarbetspartners hoppas på kan dessa snabbt ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt.

Bolaget valde i början av året att komplettera säljstrategin med en försäljningsinriktning mot mindre affärer med kortare ledtider. Bolaget kompletterade produktportföljen med en ny produkt ”C-pod Lite” med syftet är att möta efterfrågan i dagligvaruhandeln, varv och båtklubbar samt ge möjligheten att sälja till fler segment. C-pod Lite mottogs väl och Bolaget vill därför öka säljresurserna mot de mindre affärerna. Vidare anser Bolaget att det finns behov av att införa ytterligare minst en produkt för att komplettera Bolagets produkterbjudande.

För att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten samt finansiera de ovanstående åtagandena har Bolaget ett kapitalbehov. Huvuddelen av emissionslikviden från den förestående nyemissionen avses investeras i att stärka upp försäljningsorganisationen, i marknadsföringsaktiviteter och i framtagandet av en ny produktmodell.

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen uppgår till 0,21 kr per aktie.
Nyemissionen omfattar högst 15 135 096 aktier.
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 november 2017.
Sista dag för handel med C Security-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 november 2017. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 3 november 2017.
Teckningstiden är 8 november – 23 november 2017.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 8 november – 21 november 2017.
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 november 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Villkor för nyemissionen och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i C Security beslutade den 23 oktober 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 26 september 2017, om en nyemission av 15 135 096 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Nyemissionen är villkorad till att Bolaget inte får en stor order som väsentligt förändrar bolagets kapitalbehov. Om Bolaget erhåller en stor order senast den 3 november förbehåller sig styrelsen rätten att avbryta emissionen.

Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 6 november 2017. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,21 kr per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader. Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 45 procent av totala företrädesemissionen.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Memorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 7 november 2017.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 1 513 509,6 kr, från 1 513 509,6 kr till 3 027 019,2 kr, genom nyemission av högst 15 135 096 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 kr.

C Security Systems AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017.

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.