C Security Systems

Företrädesemissionen i C Security Systems AB tecknades till ca 6,2 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen övertecknades med ca 94%. Med företrädesrätt tecknades ca 95%. C Security tillförs därmed ca 3,2 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 120 000 kronor. 

Teckning och tilldelning 
Genom emissionen nyemitteras 15 135 096 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 6 160 409 kronor. 14 327 460 aktier (cirka 95% av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av den höga teckningsgraden erhåller tyvärr endast ett fåtal tecknare tilldelning utan företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 29 november 2017. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota. 

Aktier och aktiekapital 
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 027 019,2 kronor fördelat på 30 270 192 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i december 2017. 

C Security Systems AB
Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se 

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017. 

Kort om C Security Systems AB 
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.