MAG Interactive offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Den 20 november offentliggjorde MAG Interactive AB (publ) (”MAG Interactive” eller ”Bolaget”), sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Idag offentliggör Bolaget prospekt och slutliga villkor i erbjudandet (“Erbjudandet”).

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter på global basis. Bolagets spelportfölj består av tio [1] framgångsrika spel där nio spel har laddats ned över en miljon gånger vardera. Det tionde spelet Backpacker, lanserades under oktober 2017 och har således inte hunnit uppnå en miljon nedladdningar än. Totalt har Bolagets tio spel laddats ned över 200 miljoner gånger, en milstolpe som uppnåddes i samband med förvärvet av FEO Media i november 2017. MAG Interactive attraherar en global publik med en nettoomsättning som fördelas mellan länder över hela världen. Per den 31 augusti 2017 hade Bolaget 1,6 miljoner Daily Active Users och 7,4 miljoner Monthly Active Users som spelade MAG Interactives spel. Om man inkluderar FEO Medias spelare för motsvarande period ökar Daily Active Users till 3,2 miljoner och Monthly Active Users till 12,8 miljoner.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet är riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet är fastställt till 44 kronor per aktie, vilket innebär ett marknadsvärde för MAG Interactive efter Erbjudandets genomförande på cirka 1 158 miljoner kronor.
 • Erbjudandet omfattar totalt 11 345 461 aktier, varav 4 545 454 nya aktier emitteras av Bolaget. Återstående 6 800 007 befintliga aktier erbjuds av nuvarande aktieägare i MAG Interactive (”Säljande Aktieägarna”). Erbjudandet av nya aktier kommer att tillföra MAG Interactive en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 184 miljoner kronor.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i anslutning med Erbjudandet kommer Säljande Aktieägarna bevilja Global Coordinator och Bookrunner (definieras nedan), en option att köpa ytterligare upp till 1 701 819 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet.
 • Erbjudandet omfattar cirka 43,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter Erbjudandets genomförande. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar Erbjudandet 49,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter Erbjudandets genomförande.
 • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta cirka 574 miljoner kronor.
 • Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, RAM ONE AB, Chalex genom Chalex i Göteborg AB och Swedbank Robur Fonder AB (tillsammans ”Ankarinvesterarna”) har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 19,9 procent av Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande, vid antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Åtagandena ifrån de fem Ankarinvesterarna uppgår till omkring 230 miljoner kronor.
 • Nasdaq har godkänt MAG Interactives ansökan villkorat av vissa sedvanliga villkor, bland annat att Bolaget senast på första handelsdagen uppnår en adekvat ägarspridning.
 • Beräknad första handelsdag för MAG Interactives aktier på Nasdaq First North Premier är den 8 december 2017 under kortnamnet ”MAGI” och beräknad likviddag är 12 december 2017.
 • Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 27 november 2017 på Bolagets hemsida http://corporate.maginteractive.com/.

Daniel Hasselberg, VD och medgrundare av MAG Interactive:

”Det har varit en mycket spännande resa sedan lanseringen av Ruzzle under 2012. Vi har den stora förmånen och turen att ha ambitiösa, hårt arbetande och drivna personer i Bolaget. Tillsammans har vi kommit långt, samtidigt som vi inte på långa vägar uppnått vårt slutliga mål. Vi står fortfarande i början på något riktigt stort och börsnoteringen blir en viktig milstolpe för oss och är ett viktigt steg för oss som bolag. Utöver att vi får en diversifierad ägarbas så kommer börsnoteringen att främja kännedomen om MAG Interactive, och vi är övertygade om att detta kommer att vara positivt för vår tillväxtresa.”

Walter Masalin, styrelseordförande för MAG Interactive:

”Det är spännande tider. Styrelsen ser med stolthet på vad Bolaget har uppnått. MAG Interactive har en stark position inom casual mobilspel och har bevisat sig kunna förflytta sin position från den ursprungliga kategorin ”ord” till den bredare och större kategorin ”casual”, inte minst genom förvärvet av FEO Media AB (”FEO Media”). Med en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt ser vi fram emot att erbjuda möjligheten för en bredare grupp aktieägare att följa med oss och Bolaget på dess spännande framtida resa.”

Bakgrund till Erbjudandet

MAG Interactive grundades i Stockholm år 2010. Under 2012 så lanserades Ruzzle, Bolagets första spel. Sedan dess har nio ytterligare spel tillkommit genom egenutveckling, publicering av spel utvecklade av tredje part samt förvärv.

MAG Interactives styrelse och ledning anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet och noteringen förväntas främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge MAG Interactive tillgång till kapitalmarknaderna och etablera en diversifierad ägarbas. MAG Interactive förväntar sig också att noteringen kommer att öka kännedomen bland såväl spelare som potentiella anställda världen över.

Prospekt och anmälan

Prospekt (på svenska och engelska) avseende Erbjudandet offentliggörs idag den 27 november 2017 på MAG Interactives hemsida ( http://corporate.maginteractive.com ). Prospekt och anmälningsinstruktioner finns tillgängligt på Danske Banks hemsida ( www.danskebank.se ). Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst ( www.avanza.se ) .

Preliminär tidsplan

 • Offentliggörande av prospekt:                                   27 november 2017
 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:           28 november – 6 december 2017
 • Anmälningsperiod för institutionella investerare:      28 november – 7 december 2017
 • Första dag för handel av MAG Interactives aktier:   8 december 2017
 • Likviddag:                                                                 12 december 2017

Rådgivare

Danske Bank är Global Coordinator och Bookrunner (”Global Coordinator och Bookrunner”). Roschier är legala rådgivare till Bolaget och Hamilton är legal rådgivare till Global Coordinator och Bookrunner.


[1] Avser antalet spel där MAG Interactive är förläggare

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hasselberg, VD / daniel@maginteractive.com
Magnus Wiklander, CFO / magnus.wiklander@maginteractive.se
http://maginteractive.com/ / +46 8 644 35 40