Camanio Care AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslistan

(for English version see below)

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) har sedan den 26 februari 2019 handlats på Spotlights observationslista. Status för observationsnoteringen uppdaterades den 16 oktober 2019. För mer information se Spotlights pressmeddelande från den 26 februari 2019 “Camanio Care AB flyttas till observationslistan” samt den 16 oktober 2019 “Observationsnoteringen för Camanio Care AB uppdateras/The observation status for Camanio Care AB is updated”.

Den 28 maj 2020 offentliggjorde bolaget pressmeddelandet “Camanio Care AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av Recall Capital”.

Mot bakgrund av ovanstående information bedömer Spotlight att Camanio Care genomgår en genomgripande förändring i dess verksamhet. Spotlight har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Under noteringsprövningen sker handeln i Camanio Cares finansiella instrument på observationslistan enligt gällande Regelverk, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2020-06-01

Camanio Care AB will be subject to a new listing process and will continued to be traded on Spotlight’s observation list

Camanio Care AB (”Camanio Care” or ”the Company”) has since February 26, 2019 been traded on Spotlight Stock Markets observation list. The status of the observation listing was updated on October 16, 2019. For more information please see Spotlights press release from February 26, 2019 “Camanio Care AB flyttas till observationslistan” and October 16, 2019 “Observationsnoteringen för Camanio Care AB uppdateras/The observation status for Camanio Care AB is updated”.

On May 28, 2020 the company published the press release “Camanio Care AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av Recall Capital”.

In reference to the disclosed information, Spotlight consider that Camanio Care is undergoing a far-reaching change in the business of the Company. In accordance with the current rules, Spotlight has therefore decided that the Company will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfil all the terms in the listing requirements.

In connection to the listing process Camanio Care’s financial instruments will continue to be traded on Spotlight’s observation list, in accordance with the Rulebook. Spotlight will, given approval of the listing process, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight will delist the Company.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com