Kallelse till årsstämma den 25 juni kl 15:00

Aktieägarna i Bodyflight Sweden AB, 559154-5453, (“Bodyflight”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2019 klockan 15.00 på bolagets kontor med adress Bryggerivägen 16b, Bromma.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2020 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 18 juni klockan 17.00.

Anmälan kan skickas till Bodyflight antingen under adress Bodyflight Sweden AB, Att: Anders Eriksson, Box 20154, 16102 Bromma, eller elektroniskt via e-post till bolagsstamma@bodyflight.se – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 18 juni begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01– 2019-12-31. 

Förslag till dagordning (2020)

Val av ordförande vid stämman

 

Upprättande och godkännande av röstlängd
 

Godkännande av dagordning
 

Val av en eller flera justeringspersoner
 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 

Beslut om:

fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor

Annat ärende, som ankommer, på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till Beslut

Punkten 8: Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara minst fyra och max sex och antalet suppleanter noll. Antal revisorer föreslås vara två och revisorssuppleanter noll

Punkten 10: Valberedningen föreslår omval av Anna Swanér, Anders Eriksson, Micha Velasco, Stefan Osmund, Daniel Volle samt nyval av Rasmus Ganelius. Förslaget stöds av 49,62 % av aktierna.

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta:

Anders Eriksson, Tf VD

Telefon: +46 708 864 364

E-post: anders.eriksson@bodyflight.se

www.bodyflight.se