ChromoGenics offentliggör utfall i företrädesemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten enligt tillämplig lag.

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för ChromoGenics aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 februari 2020 med stöd av det bemyndigande som lämnades av extra bolagsstämma den 18 december 2019. Företrädesemissionen tecknades sammanlagt till 75,8 procent. ChromoGenics tillförs därmed 76,2 MSEK före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget säkerställer finansiering för fortsatt marknadsetablering av ConverLight®, investeringar samt lånerelaterade betalningar.

Teckningsperioden i ChromoGenics nyemission av aktier med företrädesrätt till befintliga aktieägare avslutades den 4 mars 2020. Det slutliga utfallet visar att nyemissionen totalt tecknades till 75,8 procent, varav 66,6 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 9,2 procent utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 13 februari 2020. Ingen tilldelning har skett till Företrädesemissionens garanter. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 60 990 761,23 SEK till sammanlagt 141 466 854,89 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 304 953 790 till sammanlagt 707 334 237.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske senast under vecka 12, 2020.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i anledning av Företrädesemissionen.

För ytterligare information: 

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

 

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 18:15 CET.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

 

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com