ChromoGenics säkrar finansiering inför offensiv marknadsexpansion – företrädesemission tecknad till 81,3 procent

Utfall i företrädesemissionen
Sammanlagt tecknades 18,866,458 units, motsvarande ca 81,3% av det totala erbjudandet i företrädesemissionen. 7,952,557 units, motsvarande ca 34,3% av emissionen, tecknades med stöd av uniträtter/teckningsrätter. 1,437,297 units, motsvarande ca 6,2% av emissionen tecknades utan stöd av uniträtter. 9,476,604 units, motsvarande ca 40,8% av erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen. Utöver utfallet tecknades 26,545 units genom kvittning av fordringar avseende garantiersättning.

Sammanlagt tillförs bolaget ca 33,0 MSEK före emissionskostnader.

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital initialt med 3,778,600.44 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 18,893,003, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i bolaget därefter uppgår till 42,107,329.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2
Utöver en (1) aktie ingår i varje unit även en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 3,50 SEK under perioden 10-31 januari 2020.

Maximalt kan 18,893,003 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna. Vid en maximal full teckning kommer bolaget att tillföras ytterligare 66,1 MSEK.

Omräkning av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1)
Till följd av den nu genomförda emissionen har villkoren räknats om för de teckningsoptioner (TO1) som emitterades 2017, där teckning sker under perioden 1-31 maj 2018. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption av serie TO1 till teckning av 0,26 aktier till en teckningskurs om 9,87 SEK.

Handel med BTU och leverans av nya aktier
Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under perioden 5-9 februari 2018. Leverans av nya aktier beräknas ske mellan 12-16 februari. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med att företrädesemissionen registreras av Bolagsverket.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen är Evli Bank Plc. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information, kontakta
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

ChromoGenics AB (publ)-img

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl 19:30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com