ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om ca 10 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

För att stärka Bolaget finansiella ställning ytterligare samt säkerställa fullteckning av den pågående företrädesemissionen om 86,4 MSEK har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 10 MSEK samt att ingå avtal om en s.k. toppgaranti upp till 100 procents emissionsteckning i den pågående företrädesemissionen. Toppgarantin motsvarar ca 12,6 MSEK.


Styrelsen för ChromoGenics AB (publ) (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att emittera totalt 18 867 924 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade emissionen tecknas av två professionella investerare till en aktiekurs om 53 öre/aktie. Totalt tillförs Bolaget cirka 10 MSEK genom transaktionen (före transaktionskostnader).

Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,53 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregått den 3 juli med avdrag för 15 procent rabatt samt 0,03 SEK i s.k. differenskompensation för motsvarande rabatt vid köp av en teckningsrätt för 0,13 SEK i den pågående företrädesemissionen samt teckning av aktie för emissionskursen 0,50 SEK.

Emissionen och garantin tecknas av investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren med 50 procent vardera. Investerarna/garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sin garanti.

Emissionen förutsätter dels ändring av bolagsordningen, dels bolagsstämmans efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske separat. Till följd av emissionen och toppgarantin kommer ett tilläggsprospekt att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt enligt en särskild överenskommelse med tecknarna, som också är garanter i den pågående företrädesemissionen.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,2 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen, varvid för beräkningen antagits att den pågående företrädesemissionen kommer att fulltecknas. Emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 345 511 960 aktier (samma antagande avseende företrädesemissionen) till totalt 364 379 884 aktier.

       Totalt ger garantin och den riktade emissionen ChromoGenics ytterligare säkerhet för att emissionen fulltecknas vilket tillsammans med den riktade emissionen ger oss trygghet i tillförseln av 22,6 MSEK. I det expansiva skede vi befinner oss och med tanke på den omfattande investeringen i egen sputtringskapacitet vi gör, så känns detta mycket bra, säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med emissionen och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. Aqurat Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut. G&W Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser vid First North.

Om Naventus Corporate Finance AB

Naventus Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. www.naventus.com

Kontakt
Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, ekonomichef & kommunikationschef
Telefon: +46 (0)705 497 644
E-post: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. [20:00] CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 (0)8 503 000 50. http://www.chromogenics.com