Colabitoil Sweden AB godkänt för notering på AktieTorget

Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt inom inköp, distribution samt produktion av biodrivmedlet HVO100. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att ta in tillväxtkapital för att öka takten på etableringar av nya tankanläggningar.

Colabitoil arbetar för att bygga framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av HVO100. HVO100 är ett till 100 procent förnybart och fossilfritt premiumbränsle för dieselmotorer, där råvaran består av restprodukter. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO syftar bolaget till att bidra till en omställning till ett hållbart samhälle. Colabitoil distribuerar HVO Diesel till över 200 leveranspunkter inom transportsektorn, utöver sina egna cirka 35 tankanläggningar.

Colabitoil står nu inför en expansion av verksamheten och har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Bolaget vill fortsätta att utveckla dess stationslägen och arbetet med företagskunder och dessutom bygga ut distributionsnätet för att därigenom kunna öka leveranser till befintliga kunder. Därutöver vill bolaget också utveckla varumärket mot konsumentmarknaden, genom marknadsföring, kommunikation och fler tankanläggningar för att öka tillströmningen av nya kunder.

”Colabitoil satsar på nya marknader och branschmässigt på brukare och konsumenter där man enkelt kan göra omställning till förnyelsebar energianvändning. Den viktigaste utmaningen för branschen är att byta ut det fossila bränslet – inte motortekniken – samt att arbeta för hållbart producerade biobränslen. Drivmedel från bioenergi utgör en liten, om än snabbt växande del av energianvändningen inom transportsektorn. Vi ser våra kunder inom skogsbolag, åkerier, jordbruk, industri, marin, militär och offentliga sektorn”, kommenterar Colabitoil Sweden AB:s vd Jan Nordlöf.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: [33,00] SEK per aktie
Teckningsperiod: 2 november till 16 november 2017
Emissionsvolym: Högst 600 000 aktier, motsvarande 19 800 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 272 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 12 december 2017 under kortnamnet COLAB

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se