CombiGene AB offentliggör memorandum

Bolaget uppnådde under 2017 planenligt tre viktiga milstolpar: en dos-responsstudie, en preklinisk ”proof-of-concept”-studie och en ”human expression”-studie. Samtliga studier gav positiva resultat. Nästa steg i utvecklingen av en fungerande terapi mot svårbehandlad epilepsi är framtagandet av tillverkningsprocessen som CombiGene kommer att genomföra i samarbete med brittiska Catapult. För denna nya fas behöver Bolagets rörelsekapital stärkas. Bolagets mål-sättning är att påbörja en klinisk studie 2019/2020.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna aktier tillkommer i första hand bolagets aktieägare. Dessa har för varje (1) befintlig aktier på avstämningsdagen erhållit en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier i emissionen.
 • Emissionskursen är 3,40 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 3 004 042 aktier.
 • Teckningsperiod 12 februari – 28 februari 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var den 1 februari 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var den 2 februari 2018.
 • Avstämningsdag var den 5 februari 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 februari 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 februari – 26 februari 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 12 februari 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.combigene.com, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene-img

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.