Comintelli: Delårsrapport januari-mars 2022

Koncernen Comintelli inklusive moderbolaget Comintelli AB, org. nr. 556593-4907, offentliggör härmed Delårsrapporten för perioden januari – mars 2022.

Kommentarer till resultat och finansiell ställning

Koncernen

Januari – mars 2022

Bolagets totala intäkter uppgick till 5,6 mkr (5,8 mkr). Totalt fem nya kunder anskaffades i perioden. Flera av nykundsavtalen har låga initiala värden och korta avtalsperioder. Under Övriga rörelseintäkter finns 0,4 mkr (0,6 mkr) hänförda till valutakursvinster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till –0,6 mkr (+0,6 mkr). Bolaget allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Bland Övriga rörelsekostnader finns 0,2 mkr (0,1 mkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter var vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 7,8 mkr och har under perioden ökat något till 8,1 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Kassaflödet uppgick i perioden till -0,6 mkr (+0,6 mkr), till följd av negativt rörelseresultat och amortering av låneskulder.

Totala räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till 3,2 mkr (4,0 mkr). Bolagets checkkredit på 2,0 mkr är outnyttjad.

Bolagets ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i perioden från 19,4 mkr till 20,0 mkr. ARR har den senaste tolvmånadersperioden ökat med 5,4 %. 2021 års anskaffning av 22 nya kunder slår nu igenom på ARR. Bortsett från tappet av en stor kund föregående sommar har alla bolagets större kunder valt att förlänga sina avtal det senaste året. För definition av ARR, se sid 17.

Väsentliga risker och osäkerhetseffekter

Bolaget håller sig uppdaterad med eventuella kvarvarande kommersiella effekter av covidpandemin men bedömer risken i nuläget som hanterbar.

Det råder en betydande osäkerhet i omvärlden till följd av konflikten i Ukraina. Koncernen har ingen verksamhet varken i Ryssland eller i Ukraina varför den direkta påverkan av konflikten är begränsad. Utvecklingen följs dock noggrant i syfte att kunna begränsa eventuella negativa effekter för koncernen.

Omedelbar riskexponering rör främst valutarisker i EUR och USD.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Moderföretaget

Januari – mars 2022

Moderföretagets totala intäkter uppgick till 5,6 mkr (5,7 mkr). Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till –0,2 mkr (+0,9 mkr). Bolaget allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022

 • I början på året publicerade de erkända IT analytikerna Gartner och Forrester marknadsrapporter där båda rankar Comintelli’s Intelligence2day plattform som en av de ledande i världen.
 • Comintelli och Kairos Future ingick ett strategiskt partnerskap för innovativa lösningar inom omvärldsanalys och framtidsförståelse. Kairos Future är Sveriges mest kända aktör inom foresight och innovation

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En ny Customer Success Manager har anställts.
 • I april medverkade vi med en monter på den största branschmässan SCIP Intellicon i Minneapolis, USA.

VD har ordet

Inledning

Nettoomsättningen under årets första kvartal uppgick till 5,2 mkr (5,2 mkr). ARR (årligen återkommande intäkter) ökade från 19,4 mkr till 20,0 mkr. ARR har den senaste tolvmånadersperioden ökat med 5,4 %.

Marknaden

Som ett resultat av starkt ökad efterfrågan publicerade det ledande IT-analysföretaget Gartner en ”Market Guide of M&CI-tools” i början av 2022 där Comintelli klassas som ledande leverantör. Enligt Gartner ökar efterfrågan på kvalificerad omvärldsanalys och företag lägger mer resurser på datadrivna insikter. 

Det globalt erkända it-analyshuset Forrester presenterade i januari 2022 rapporten ”Now Tech: Market And Competitive Intelligence Platforms, Q1 2022”. Enligt Forrester räknas Intelligence2day® in i marknaden för M&CI och de rankar Comintelli som en av världens tolv viktigaste leverantörer och en ”strong performer”.

Strategi för ARR tillväxt

Vi följer vår plan för ARR tillväxt med våra fyra strategiska initiativ:

 1. Nykundsanskaffning genom trimmad marknadsförings- och säljmaskin
 2. Fortsatt kundfokusering inom utvalda geografiska marknader och branscher.
 3. Ökade nettointäkter från befintliga kunder genom låg churn och merförsäljning.
 4. Utveckling av effektivare användargränssnitt

Nykundsanskaffning genom trimmad marknadsförings- och säljmaskin

Nykundsförsäljningen har fortsatt att öka under Q1. Totalt fem nya kunder anskaffades i kvartalet och vi ser goda möjligheter till framtida utökningar hos flera av dessa nya kunder.

Vår mix av olika marknadsföringsaktiviteter fortsätter ge resultat i form av stort antal MQL och SQL. Vår digitala leadsgenerering fungerar väl och vi arbetar nu med att förfina processen och förbättra kvaliteten på leads. Mer specialiserade säljroller har införts för att kunna skala upp säljarbetet.

Fortsatt kundfokusering inom utvalda geografiska marknader och branscher

Under våren ser vi fram emot återstart av fysiska konferenser med bl. a. den största branschmässan SCIP Intellicon i Minneapolis, USA, i slutet av april.

Tillsammans med vår tyska partner, SVP, genomför vi under våren seminar om ”MI & Logistics” med fokus på logistikbranschen.

I mars ingick Comintelli och Kairos Future ett strategiskt partnerskap för innovativa lösningar inom omvärldsanalys och framtidsförståelse. Kairos Future är Sveriges mest kända aktör inom foresight och innovation där vi nu kan kombinerar våra respektive styrkor så att kunder kan identifiera marknadssignaler i tid och därmed agera och skapa verklig innovationsförmåga. Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med Kairos Future, vi delar övertygelsen om att bäst omvärldsanalys vinner!

Ökade nettointäkter från befintliga kunder genom låg churn och merförsäljning

Churn är fortsatt på en låg nivå vilket skapar en bra bas för expansion och licensförlängningar. För att säkerställa fortsatt hög kundnöjdhet och låg churn rekryterar vi nya Customer Success Managers (CSM). Vi rekryterar aktivt fler personer för att ta hand om våra kunder.

Utveckling av effektivare användargränssnitt

Vår årliga Product Future Road Map har gjorts och presenterades för kunder i april. Vi fortsätter att förbättra vår nya leveransplattform framför allt inom användargränssnitt (UX/UI) för att:

 • förbättra möjligheterna till försäljning
 • förenkla utvärdering av Intelligence2day t.ex. piloter
 • få snabbare onboarding av nya Intelligence2day kunder
 • engagera användare och locka till utökat användandet av Intelligence2day

Sammanfattningsvis

Osäkerheten i omvärlden ökar behovet av omvärldsanalys hos de flesta företag. Marknads-förutsättningarna och kundpotentialen för Intelligence2day® bedöms därför som mycket god. Vi är stolta över att vår Intelligence2day plattform är en av få som fått högt betyg av både Gartner och Forrester.

Vårt långsiktiga mål är att skapa en växande ström av återkommande intäkter (ARR, Annual Recurring Revenues). Jag är övertygad om att de strategiska initiativ vi redan genomfört ihop med de vi påbörjat kommer att leda till ökad ARR. Vi ser tydliga tecken på att det redan sker och jag ser därför fram med tillförsikt mot fortsättningen av 2022!

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 7 490 000 (7 490 000).

Finansiell kalender

Årsstämma för räkenskapsåret 2021 hålles i Kista tisdagen den 24 maj 2022.

Delårsrapport för 2022 års andra kvartal offentliggörs torsdagen den 25 augusti 2022.

Delårsrapport för 2022 års tredje kvartal offentliggörs onsdagen den 23 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs torsdagen den 23 februari 2023.

KONTAKT

Jesper Martell, VD 
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

Peter Mörsell, CFO 
E-post: peter.morsell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.