Compodium offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 8 oktober 2021 offentliggjorde Compodium International AB (publ) (”Compodium” eller ”Bolaget”), ett svenskt teknikföretag inom säker digital kommunikation, sin avsikt att genomföra en nyemission av högst 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 26 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 65 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen (”Erbjudandet”). Compodium har erhållit teckningsåtaganden om cirka 50 MSEK, vilket motsvarar 77 procent av Erbjudandet, från Concejo AB (publ) (gm Concejo Invest AB), Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 9 november 2021. Styrelsen i Compodium har med anledning av Erbjudandet, och inför teckningsperioden som inleds den 14 oktober 2021 och avslutas den 28 oktober 2021, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospektet
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.compodium.com) samt på Redeye Aktiebolags (”Redeye”) hemsida (www.redeye.se) och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospektet har endast upprättats på svenska.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektörordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Compodium eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att läsa prospektet och göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Erbjudandet.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets respektive Redeyes hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Erbjudandet 14 oktober 2021 – 28 oktober 2021
Offentliggörande av utfall 29 oktober 2021
Preliminär första dag för handel 9 november 2021

Investerarträffar
Compodium kommer att hålla investerarpresentationer torsdag den 14 oktober 2021 klockan 19:40 samt torsdag den 21 oktober 2021 klockan 16:00. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan presenteras på Compodiums och Redeyes respektive hemsidor. 

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certfied Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Advokatfirman Kaiding KB är legal rådgivare till Compodium i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med värdepapper som emitterats av Compodium.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer tillhandahållas efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, återförsäljas, levereras, överföras eller säljas (varken direkt eller indirekt) i eller till USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande och/eller den information som pressmeddelandet innehåller får inte offentliggöras eller distribueras (vare sig direkt eller indirekt) i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den brittiska prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den brittiska prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck såsom ”förutser”, ”kan”, ”kommer”, ”bör”, ”planerar”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”förväntas”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”antar” och liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till och vilka i sin tur kan vara baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antaganden i framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa vara korrekta. Eftersom framåtriktade uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges genom de framåtriktade uttalandena. 

Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för framåtriktade uttalanden och tar inte något ansvar för den framtida riktigheten i framåtriktad information eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i detta pressmeddelande.

För frågor angånende Compodiums tjänster var snäll att kontakta pressansvarig:
Lin Nordström tel: +46 (0)733993386 lin.nordstrom@compodium.com

Compodium levererar en säker digital kommunikationsplattform som tryggar utbyte av känslig information och sekretessbelagda uppgifter. Genom att erbjuda en säker digital kommunikationslösning skapar vi möjligheter att öka tillgängligheten av samhällskritiska tjänster inom både offentlig och privat sektor, även på distans.

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala kommunikationslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö.  Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium erbjuder dygnet-runt support via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Fler artiklar om Compodium International AB (publ)