Crowdsoft under sammanslagning med Flowscape – Företrädesemission genomförd

– Nu går bolagen vidare med planen att slå samman verksamheterna för att skapa ett starkt gemensamt erbjudande mot marknaden. ”Med emissionen på plats, de kraftfulla produkterbjudandena och nyligen kommunicerade affärer, såsom det globala IoT-partnerskapet med Ericsson, känns det inspirerande att få realisera vår strategi om ett gemensamt bolag” säger VD Peter Reigo.

Utfall i företrädesemissionen

Sammanlagt tecknades 472 730 000 aktier, motsvarande ca 91,4% av det totala erbjudandet i företrädesemissionen. 164 448 648 aktier, motsvarande ca 31,8% av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 9 506 173 aktier, motsvarande ca 1,8% av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. 298 775 179 aktier, motsvarande ca 57,8 av erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen.

Sammanlagt tillförs bolaget ca 52,0 MSEK före emissionskostnader om ca 10,8 MSEK.

Aktier och aktiekapital

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 11 818 250 SEK och kommer att uppgå till 20 437 198,85 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 472 730 000, vilket innebär att det totala antalet och röster i bolaget därefter uppgår till 817 487 954.

Förvärv av Flowscape

I samband med förvärvet av Flowscape kommer 600 000 000 aktier i Crowdsoft emitteras[1]. Detta innebär att antalet aktier ökar till maximalt 1 417 487 954 och aktiekapitalet till maximalt 35 437 198,85 SEK.

Handel med BTA och leverans av nya aktier

Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på AktieTorget till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 16 februari 2018. Leverans av nya aktier beräknas ske omkring den 23 februari. De nyemitterade aktierna kommer därefter att tas upp till handel på AktieToregt. 

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Crowdsoft i samband med Företrädesemissionen är G&W Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft / Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

Hemsida: www.flowscape.se


[1] Givet förvärv av samtliga utestående aktier i Flowscape och att ingen tilläggsköpeskilling erläggs.

Crowdsoft-img