Crunchfish genomför företrädesemission om 21,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 21,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt och fem teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 5,00 kr. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Genom företrädes­emissionen tillförs Bolaget cirka 20 miljoner kronor efter emissionskostnader. Emissions­likviden ska användas för kommersialisering av Blippit och ökad marknads­bearbetning inom AR i USA och Asien.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 4 mars 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Crunchfish grundades 2010 för att utveckla och kommersialisera tekniska lösningar för mobiltelefonen. Bolaget var bland de första i världen att aktivt arbeta med mobil geststyrning och är efter många års forskning och teknikutveckling inom området idag en teknikledande aktör på marknaden. Crunchfish fokuserar på interaktionslösningar för augmented reality där bolaget mjukvara används för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo.

Bolaget bedömer att dess position inom geststyrning är stark. Stora teknikskiften tar dock tid och marknaden har utvecklats långsammare än bolaget tidigare förutspått. Marknadens ledande smartpho­nestillverkare förväntas lansera AR-glasögon för konsument under 2019/2020 vilket kommer få stor effekt på användningen av AR-glasögon. För att öka bolagets förutsättningar när AR tar fart, har utöver partnerskap med teknologileverantörer även affärsutvecklingspartners i USA och Kina etablerats. Denna satsning kommer initialt att innebära en del kostnader, men på sikt säkerställa bolagets marknadsposition.

I samband med att bolaget utvecklade en showcase-app för geststyrning påbörjades ett internt projekt för att möjliggöra delning av foto mellan mobiler via low energy bluetooth. Bolaget insåg snart att möjligheterna för tekniken sträckte sig långt bortom delning av foto och fortsatte att driva utvecklingen parallellt med övrig verksamhet. Utvecklingsarbetet är grunden för Crunchfish Proximity som är idag är eget affärsområde med fokus på närhets­baserad interaktion inom mobil handel.

Inom mobil handel kan Crunchfish Proximitys teknik användas för att förenkla hanteringen av såväl blippbara kuponger som betalning för konsumenten. Genom Blippit, som är till lika delar ägt av Crunchfish och ClearOn, kommer inlösen av kuponger och betalning i kassor möjliggöras genom att blippa mobilen mot en ny typ av betalningsterminal, kallad appterminal, som är kopplad till kassan.

För att kunna blippa mobilen behövs även en app. Nyligen offentliggjordes att Swish är den första appen som integrerat bolagets mjukvara för appterminaler och därmed kopplar ihop drygt 6,5 miljoner Swish-användare med 20 000 butikskassor.

Föreliggande emission genomförs för att kunna ta tillvara på möjligheterna inom både mobil handel och AR. Genom emissionen kommer bolaget skapa ytterligare kraft för kommersialiseringen i Blippit parallellt med en ökad marknadsbearbetning inom AR i USA och Asien. Emissionen kompletterar den ej fulltecknade emission bolaget genomförde hösten 2018 och säkerställer en stark finansiell ställning för bolaget.

Villkor företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att Crunchfish aktiekapital ökas med högst 197 578,28 kr genom att högst 4 295 180 aktier emitteras. De som på avstämningsdagen den 11 mars är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 13 – 27 mars 2019.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

  1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
  2. i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Om nyemissionen fulltecknas tillförs Crunchfish cirka 21,5 miljoner kronor före emissions­kostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor varav kostnader för emissionsgarantier uppgår till cirka 0,6 miljoner kronor.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolagets befintliga ägare Femari Invest AB (styrelsens ordförande Joachim Samuelsson), Midroc Invest AB, Nitrox Consulting AB (styrelseledamot Mikael Kretz) och Bluefin Ventures AB som tillsammans företräder cirka 44 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin respektive pro-rata andel i företrädesemission samt genom garantiåtagande åtagit sig att teckna resterande del pro-rata i förhållande till deras teckningsåtagande vid utebliven teckning med företrädesrätt. Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. Garantiersättning om 5 procent utgår för respektive garantiåtagande. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.    

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen

14 februari                          Kallelse till extra bolagsstämma

4 mars                                 Extra bolagstämma

7 mars                                Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

11 mars                               Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

12 mars                               Offentliggörande av memorandum

13 mars – 27 mars             Teckningsperiod

13 mars – 25 mars             Handel i teckningsrätter

1 april                                  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission            

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 4 mars, kl 10.00 i Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Memorandum

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med företrädes­emissionen. Fullständigt informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.crunchfish.com) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Crunchfish i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Samuelsson, styrelseordförande
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.