Idag inleds teckningstiden i Crunchfish AB:s (publ) företrädesemission om 25,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag inleds teckningstiden i Crunchfish AB:s (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Vid extra bolagsstämma den 16 mars 2020 beslutades att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en företrädesemission av högst 2 577 108 aktier (”Företrädesemissionen”), varvid bolaget kan komma att tillföras en total emissionslikvid om högst cirka 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtagande från befintliga aktieägare. Teckningsperioden löper mellan 30 mars – 14 april 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske mellan 30 mars – 8 april 2020. Tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller om tecknaren har förvärvat teckningsrätter därefter.

Den som på avstämningsdagen den 26 mars 2020 var registrerad som aktieägare i bolaget erhöll för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt, och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie.

 

Tidsplan för förträdesemissionen

  • Teckningsperiod: 30 mars – 14 april 2020
  • Handel i teckningsrätter: 30 mars – 8 april 2020
  • Handel i BTA: Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 30 mars 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av maj 2020.
  • Utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 16 april 2020.

Informationsmemorandum, villkor och anvisningar

Fullständigt informationsmemorandum innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedlar och teaser på Crunchfishs, Aqurat Fondkommission AB:s samt Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.crunchfish.com, www.aqurat.se, www.vhcorp.se).

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB legal rådgivare för Crunchfish i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager

+46 733 26 81 05

ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag.

Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper som emitterats av Crunchfish i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish att ske genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.