Cyxone offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGI-STRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Cyxone AB (“Cyxone” eller “Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 21 december 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från och med den 3 januari 2022 till och med den 21 januari 2022. Genom Företrädesemissionen tillförs Cyxone cirka 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 9 682 716 aktier, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 965 511 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, och 24 119 445 aktier, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Totalt teck-nades Företrädesemissionen till cirka 91 procent.

Cyxone har genomfört Företrädesemissionen för att möjliggöra fortsatt utveckling och finansiera initierandet av Bolagets planerade fas 2b-studie inom Rabeximod för ledgångsreumatism (RA).

”Med likviden från denna kapitalanskaffning kan vi nu fortsätta arbeta mot strategiska mål i enlighet med vår plan för att leverera värdeskapande till våra aktieägare samt till patienter över hela världen. Jag vill tacka våra befintliga aktieägare för deras fortsatta förtroende och hälsa våra nya aktieägare varmt välkomna,” säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

Utfall

Företrädesemissionen omfattade högst 38 206 233 aktier, varav 9 682 716 aktier, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 965 511 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknades 24 119 445 aktier av emissionsgaranter, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades totalt 34 767 672 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Cyxone cirka 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10 MSEK.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan teckningsrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2022. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 34 767 672 aktier, från 63 677 056 aktier till 98 444 728 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 2 623 974,435259 SEK, från 4 805 814,063609 SEK till 7 429 788,498868 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 35 procent.

Emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till tio (10) procent av det garanterade beloppet alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter har fastställts till 1,75 SEK, motsvarande den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen avrundat till två decimaler. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättningen i aktier skulle totalt maximalt 4 172 120 nya aktier utges i form av garantiersättning.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.                                                                                                                             

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08

Email: tara.heitner@cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 kl 19.30.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information besök www.cyxone.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cyxone har endast skett genom det Prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 23 december 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.cyxone.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cyxone har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.