DELÅRSRAPPORT Atvexa AB (publ)

1 september 2019 – 31 maj 2020

Tredje kvartalet 2019/2020                   

 • Intäkterna steg med 7,7 procent till 470 MSEK (436)
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 13 519 (12 439), en ökning med
  8,7 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (14)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 19 MSEK (14)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (3,2)*. Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till
  4,1 procent (3,2)
 • Periodens resultat uppgick till 11 MSEK (7)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till 12 MSEK (7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85 MSEK (14)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 37 MSEK (14)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,94 SEK (0,58)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning 1,01 (0,58)
 • Under perioden genomfördes fyra mindre förvärv; Förskolan Frej, The Tanto School AB, VIMS AB och Gaustadsnippen Barnehagen AS i Norge
 • Covid-19 har påverkat verksamheterna mycket, även om intäkterna ej berörts. Belastningen har varit hög på personalen och sjukfrånvaron hög. Sänkta sjuklönekostnader och ökade kostnader kopplade till Covid-19 har påverkat resultatet netto positivt med ca 4 MSEK

   

Nio första månader 2019/2020

 • Intäkterna steg med 23,7 procent till 1 372 MSEK (1 109)
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 13 104 (11 045), en ökning med 18,6 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 41 MSEK (15)* Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 28 MSEK (15)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (1,4)* Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 2,0 procent (1,4)
 • Periodens resultat uppgick till 7 MSEK* (6). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till 16 MSEK (6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177 MSEK* (26). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 44 MSEK (26)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,53 SEK
  (0,55)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning 1,30 SEK (0,55)
 • Under perioden genomfördes sju mindre förvärv; Tyresö Montessoriskola AB, Vikens Montessori AB, Säbyholm Förskolor AB, Förskolan Frej, The Tanto School AB, VIMS AB och Gaustadsnippen Barnehagen AS i Norge
 • Covid-19 har påverkat verksamheterna mycket, även om intäkterna ej berörts. Belastningen har varit hög på personalen och sjukfrånvaron hög. Dock har sänkta sjuklönekostnader och ökade kostnader kopplade till Covid-19 har påverkat resultatet netto positivt med ca 4 MSEK

   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Efter perioden så har två mindre förvärv gjorts samt förvärv av ett nytt självständigt dotterbolag

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på de finansiella rapporterna. För att underlätta jämförelsen mot föregående år kommer verksamhetsåret 2019/20 även presenteras justerat för IFRS 16. Detta benämns ”Exkl. IFRS 16”

2019/2020 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2019/2020 2018/2019 2018/2019
Inkl. IFRS 16 Exkl. IFRS 16 Inkl. IFRS 16 Exkl. IFRS 16
(Belopp i MSEK) mar-maj mar-maj mar-maj sep-maj sep-maj sep-maj sep-aug
Intäkter 470 470 436 1 372 1 372 1 109 1 494
Rörelseresultat 26 19 14 41 28 15 71
Rörelsemarginal** 5,5% 4,1% 3,2% 3,0% 2,0% 1,4% 4,8%
Justerat rörelseresultat** 31 24 14 45 32 21 77
Justerad rörelsemarginal** 6,5% 5,1% 3,2% 3,3% 2,4% 1,9% 5,2%
Periodens resultat 11 12 7 7 16 6 48
Soliditet** 17,6% 38,7% 36,2% 17,6% 38,7% 36,2% 41,8%
Antal barn och elever 13 519 13 519 12 439 13 104 13 104 11 045 11 443
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,94 1,01 0,58 0,53 1,30 0,55 4,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,94 1,01 0,58 0,53 1,30 0,55 4,09
Kassaflöde från den löpande verksamheten 85 37 14 177 44 26 58
*) Föregående års siffror är inte omräknade avseende IFRS16
**) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 28-32

VD-ORD

Det tredje kvartalet 2019/2020 inkluderar mars, april och maj 2020. Tre månader som präglats av Covid-19 i Atvexa som i övriga samhället.

I våra olika länder har myndigheter och regeringar agerat olika. I Sverige har förskolor och grundskolor hållit öppet. I Norge stängdes de i mars och öppnade igen i mitten av april. Även om förskolorna i Norge varit formellt stängda har flera förskolor hållit öppet för barn till vårdnadshavare som arbetar inom viktiga samhällsfunktioner som exempelvis sjukvårdspersonal. Sammantaget bedöms den ekonomiska konsekvensen av stängningarna vara begränsad. I Norge har föräldraavgifterna inte tagits ut under tiden förskolan varit stängd utan har istället finansierats av den norska staten. Ingen personal har permitterats eller blivit uppsagd.

Det senaste kvartalet har varit en tuff period på många sätt. Trots att förskolor och skolor hållit öppet i Sverige märktes till en början en stor frånvaro av barn och elever. Våra medarbetare har också haft en ökad sjukfrånvaro i flera verksamheter. Vår strävan har varit att hålla alla förskolor och skolor öppna och det har vi lyckats med.

Det har varit mycket glädjande och stärkande att se hur alla i våra verksamheter hjälpts åt, anpassat sin verksamhet från dag till dag och oförtröttligt kommunicerat med elever, föräldrar och medarbetare. Vi har fått ställa om mycket av vår verksamhet precis som alla andra. Vi har till exempel hållit många möten digitalt, vilket fungerat väl och har lärt oss mycket för framtiden. Krishanteringen har också svetsat ihop organisationen och alla medarbetare.

Atvexa fortsätter att växa både organiskt genom nyetableringar och genom förvärv. Under kvartalet har vi startat upp en förskola och förvärvat fyra verksamheter. Det är spännande att vi nu startat upp en ny förskola i Tyskland med plats för 160 barn och att ett av förvärven är en förskola i Norge. Efter periodens utgång har vi förvärvat ytterligare tre verksamheter. Vi fortsätter att föra positiva dialoger med grundare som är nyfikna på att bli en del av Atvexagruppen.

I Tyskland är behovet av nya förskoleplatser stort. Det är därför glädjande att vi rekryterat Manuela Drews som VD för Atvexa i Tyskland, ett viktigt steg i Atvexas fortsatta expansion.

Rent ekonomiskt har kvartalet gått bra med ökade intäkter och resultat. Att resultatet ökar beror framförallt på en engångseffekt då vi har fått kompensation från staten för våra sjuklönekostnader. Detta kommer troligtvis delvis motverkas på helåret då vi ser behov av fortsatta satsningar för att inför hösten anpassa våra verksamheter till myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Vi har även tagit del av möjligheten till sänkta arbetsgivaravgift men tills vi vet mer om konsekvensen av Covid-19 har vi valt att inte resultatföra denna sänkning.

Vi har under perioden tagit kostnader för förberedelser för vårt listbyte till Nasdaq Small Cap som vi planerar att göra i slutet på detta kalenderår givet att aktiemarknaden är stabil.

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som tagit ett stort extra ansvar och bidragit på ett fantastiskt sätt under denna svåra tid. De har nu ett välförtjänt sommarlov och vi ser fram emot att möta alla barn och elever i höst!

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 8.00 CEST

För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 131 förskolor, 28 skolor och en särskola och cirka 3 300 medarbetare och 14 300 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Läs mer på www.atvexa.com

Atvexa AB (publ)

Org.nr 556781-4024

Brovägen 9

182 76 Stocksund