DevPort AB (publ) förvärvar teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release  •  21 november, 2018 13:00 CET

DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier och nedan kallat ”DevPort”, har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i teknikkonsultföretaget ADIGA AB.

ADIGA AB, nedan kallat ”ADIGA”, är ett teknikkonsultföretag som sysselsätter ca 85 personer fördelat på ca 30 anställda och ca 55 underkonsulter i uppdrag genom ADIGA med huvuddelen av sin verksamhet i Göteborgsområdet. Under ADIGAs senaste reviderade verksamhetsår omsatte ADIGA drygt 88 miljoner kronor med ett resultat efter finansnetto om ca 3,7 miljoner kronor. ADIGA bedriver konsultverksamhet inom framför allt produktutveckling. Syftet med affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom DevPorts affärsområde Produktutveckling och inom projektåtaganden där DevPort ser en fortsatt stor efterfrågan.

Förvärvet av ADIGA är villkorat av att årsstämmans beslut från den 14 maj 2018 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier godkänns av berörda myndigheter och att styrelsen i DevPort fattar beslut om riktad nyemission. Styrelsen i DevPort gör bedömningen att förvärvet kommer att bidra positivt till DevPorts resultat för år 2019. Tillträde beräknas ske under december 2018.

Köpeskillingen för förvärvet av ADIGA uppgår till:

          ADIGAs egna kapital per den 30 november 2018 (uppskattas till mellan 7 – 7,5 miljoner kronor), vilket finansieras genom DevPorts egna disponibla medel, och

          250 000 nyemitterade B-aktier i DevPort med en uppskattad avräkningskurs om 40 kronor/aktie. Det uppskattade värdet av den riktade nyemissionen beräknas till 10 000 000 kronor. Den totala utspädningseffekten beräknas till ca 2,5 %.

Säljarna har åtagit sig i förhållande till DevPort att inte utan DevPorts föregående skriftliga samtycke, sälja ovan nämnda aktier i DevPort före 1 december 2019 samt att mellan perioden 1 december 2019 till 1 december 2020 inte sälja mer än hälften av sina andelar av ovan nämnda aktier.

DevPort har tidigare kommunicerat att 1-2 förvärv ska genomföras under år 2018. Genom förvärvet av ADIGA kan vi nu addera vårt andra förvärv för året. Förvärvet innebär att DevPort beräknas sysselsätta över 500 personer under början av år 2019 vilket bådar mycket gott för DevPorts fortsatta utveckling. Genom förvärvet kommer ADIGA bl.a. förstärka DevPorts position ytterligare hos vissa nyckelkunder till DevPort men också tillföra nya kunder. ADIGAs verksamhet inom projektåtaganden tror vi mycket på framöver och som vi vill vidareutveckla inom DevPort genom ADIGAs erfarna medarbetare och goda renommé, säger DevPorts VD och koncernchef, Nils Malmros.

Vi får nu tillgång till fler ramavtal och en större kundbas tack vare DevPort. Vi ser stora möjligheter för verksamheten och för våra medarbetare inom ADIGA att kunna utvecklas inom DevPort-koncernen, säger Reine Magnusson och Ricardo Heras, båda ägare till ADIGA.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018, kl. 13:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.