DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma från den 7 februari 2018

I samband med den extra bolagsstämman så har styrelsesuppleant, Emelie Kroon, till Bolaget låtit meddela att hon begär utträde ur styrelsen för Bolaget.

Den extra bolagsstämman har också beslutat om att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – besluta om nyemission av aktier av serie B. Sådana emissioner (i) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) får inte medföra att Bolagets aktiekapital ökar med sammanlagt mer än 125 000 kronor (motsvarande 500 000 aktier), samt (iii) skall kunna ske med sådana bestämmelser som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 punkten aktiebolagslagen.
Skälet till möjligheten att besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge flexibilitet vid förvärvsdiskussioner. Möjligheten att använda aktier som betalningsmedel kan både öka möjligheten till ett förvärv samt bidra till att bibehålla en stark finansiell ställning.


För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 17:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling samt Inbyggda system. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

DevPort-img