DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2022

Pressmeddelande  •  7 februari, 2023 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) avslutar år 2022 starkt. Samtliga affärsområden redovisar tillväxt och Bolagets rörelseresultat uppgår till strax över 46 MSEK. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma 9 maj, en utdelning om 1,00 kronor per aktie samt därutöver en extra utdelning om 0,25 kronor per aktie. Det vill säga en total utdelning om 1,25 kronor per aktie.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 19 % till 148,1 (124,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,1 (9,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 10,7 (7,6) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,3 (6,4) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 8,2 (5,2) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,22 (0,64) SEK

Perioden (januari – december 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 29 % till 527,6 (409,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 46,9 (26,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,8 (6,2) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,9 (19,7) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,7 (4,7) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,56 (1,96) SEK
 • Soliditeten uppgick till 39,7 (35,8) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 17,1 (0,0) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Utdelning

 • Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma 9 maj 2023, en utdelning om 1,00 (0,75) kronor per aktie. Samt därutöver en extra utdelning om 0,25 (0,00) kronor per aktie. Det vill säga en total utdelning om 1,25 (0,75) kronor per aktie.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet (oktober – december 2022)

 • Under fjärde kvartalet har Daniel Bexdal, tidigare affärsområdeschef för Digitala Lösningar fått en ny roll som Strategichef. Daniel kommer fortsatt att tillhöra koncernledningen och beslutet grundar sig i att bolaget vill få än större fokus på strategiska frågor och långsiktiga mål. I samband med detta tar Ricardo Heras över ansvaret som affärsområdeschef över Digitala Lösningar. Ricardo har tidigare varit ansvarig för partneraffären på DevPort och sitter på mångårig erfarenhet från konsultbranschen. I samband med detta tog Ricardo klivet in i koncernledningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet – Rekordavslutning på ett mycket starkt år

Kvartalet som gått

Vi avslutade år 2022 mycket starkt med ännu ett rekordkvartal i både omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal. Omsättningen blev drygt 148 MSEK (124 MSEK) med ett rörelseresultat om 16,1 MSEK (9,5 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet blev drygt 10,7 % (7,6%). 

För helåret blev omsättningen nästan 528 MSEK och 46,9 MSEK i rörelseresultat.

Vårt fokuserade arbete under 2022 att höja vår rörelsemarginal har också fallit ut positivt med en rörelsemarginal om 8,8 % för helåret 2022.

Glädjande är att vi vuxit med många nya medarbetare under året. Vi avslutade året med 530 personer (anställda och underkonsulter) sysselsatta inom DevPort.

Vi har under perioden genomfört årets större medarbetarundersökning med gott resultat. Det sammanlagda s.k. NMI-värdet (NöjdMedarbetarIndex) ökade till 4,01 på en femgradig skala vilket är det högsta värdet i bolagets historia.

Under fjärde kvartalet fick vi ytterligare en tillverkare av elektrifierade båtar som kund. Det innebär att vi nu arbetar med två av de större tillverkarna av elektrifierade båtar.

Under kvartalet så växte kontoret i Karlskrona så pass mycket att verksamheten fick flytta in i nya större lokaler.

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Chalmers Solar Team, vars verksamhet är att utveckla ett elfordon som drivs med hjälp av solenergi via solceller. DevPort kommer att stötta studenternas verksamhet såväl ekonomiskt som intellektuellt, genom att DevPorts medarbetare kommer att medverka i utveckling och produktion av elfordonet.

Framtiden

Vi har inlett det nya året på ett bra sätt med flera större offerter till kunder utanför fordonsindustrin som vi räknar med kommer bidra positivt till försäljningen under året. Vi ser en efterfrågan inom försvarsindustrin och energiindustrin för samtliga DevPorts affärsområden. DevPort har ett långsiktigt mål om att 40 % av omsättningen ska komma från kunder utanför fordonsindustrin och under år 2023 räknar vi med att kunna ta ett steg i den riktningen.

Under året räknar vi också med att teckna minst två nya ramavtal inom segment som är av strategiskt värde för DevPort.

Vi ser en tydlig önskan från ett flertal av våra stora kunder (inom och utanför fordonsindustrin) att vilja lägga ut fler projekt till DevPort vilket bör innebära att vår projektleverans kommer öka under år 2023.

Inom fordonsindustrin ser det samtidigt stabilt ut med fortsatt god efterfrågan även om vi räknar med viss avmattning från förra årets rekordtillväxt. DevPorts större kunder visar fortsatt på mycket goda resultat under år 2022.

Mycket ser ljust ut för år 2023 men det råder fortsatt osäkerhet i vår omvärld. Det gäller bland annat kring kriget i Ukraina samt den höga inflationen och hur det kommer påverka världsekonomin vilket i sin tur kan påverka DevPorts kunder negativt. Likaså kan tillgången på komponenter påverka DevPorts kunder negativt men där ser våra kunder just nu en något ljusare framtid.

Glädjande och ett styrkebesked för bolaget är att DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma att godkänna ett förslag om höjd aktieutdelning. DevPort står väl rustade för att möta möjligheterna under år 2023.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling. Vi ska vara mycket stolta – Proud to be!

Nils Malmros
VD och koncernchef

Februari 2023

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2023 kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.