DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2022

Pressmeddelande den 18 maj 2022, kl. 14:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) fortsätter tillväxtresan i inledningen av 2022. Ökningen sker inom samtliga affärsområden och vi har nu passerat 500 sysselsatta. Kvartalets omsättning och rörelseresultat är de högsta i ett enskilt kvartal i DevPorts historia. Vi når de nya långsiktiga målen som styrelsen antog i slutet av 2021.

Första kvartalet (januari – mars 2022)

  • Rörelsens nettoomsättning ökade med 41 % till 132,4 (94,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 (5,2) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,1 (5,6) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till 8,3 (3,9) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,2 (4,1) %
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,82 (0,38) SEK
  • Soliditeten uppgick till 36,1 (31,0) % per utgången av kvartalet
  • Koncernens likvida medel uppgick till 25,6 (27,6) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Väsentliga händelser i första kvartalet (januari – mars 2022)

  • Under fjärde kvartalet 2021 växte DevPort med nästan 50 medarbetare och i slutet av året gjorde vi klart med många nya medarbetare som börjat hos oss under första kvartalet 2022. Därtill har vi fortsatt tillväxtresan under 2022 och ökar med drygt 30 medarbetare i årets första kvartal. Vi ser fortsatt en stor efterfrågan på våra tjänster, både från våra fordonskunder och från övrig industri där vi kontinuerligt breddar vår affär – detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och förstärkta marginaler framåt.
  • Kvartalets omsättning och rörelseresultat är de högsta i ett enskilt kvartal i DevPorts historia. Vi når de nya långsiktiga målen som styrelsen antog i slutet av 2021. Omsättningstillväxten uppgår till 41 % (målsättning 20 %) och rörelsemarginalen uppgår till 8,1 % (målsättning 8,0 %). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Som tidigare kommunicerats har Fredrik Johansson meddelat sin avgång som DevPorts CFO för att ta en liknande roll i ett utvecklingsbolag i en annan bransch. Victor Appelqvist, idag CFO på KraftPowercon Group och med tidigare chefserfarenhet från revisions- och redovisningsbyrån PwC, ersätter Fredrik Johansson med start i augusti 2022. 

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Starkt kvartal för DevPort

Kvartalet som gått

Vi börjar 2022 på samma fina sätt som vi avslutade 2021. Stark tillväxt och ökad lönsamhet. När vi summerar första kvartalet gör vi det med ett rekordresultat. Aldrig tidigare har vi levererat över 10 MSEK i rörelseresultat för ett enskilt kvartal. Glädjande är också att vi samtidigt levererar en tillväxt om drygt 40 % och att vår rörelsemarginal når upp till drygt 8 %.

Samtliga affärsområden går bra med stark tillväxt och vi har totalt inom koncernen passerat 500 sysselsatta.

Det finns mycket vi kan vara stolta över under första kvartalet. Det som dock gör mig allra mest stolt är att vi under mars månad samlade in pengar till Unicefs insamling för katastrofhjälp i samband med kriget i Ukraina. Totalt skänkte DevPort och våra medarbetare över en kvarts miljon kronor.

Under perioden såg vi ingen direkt påverkan på DevPort avseende covid-19 eller kriget i Ukraina. Vi såg heller ingen påverkan på våra kunders konsultbehov avseende exempelvis bristen på halvledare vilket framför allt direkt påverkar våra kunders produktion.

I slutet av perioden erhöll vi ett större projektåtagande inom chassiutveckling för tunga fordon. Ett projekt som ligger i teknikens framkant och som involverar flera av DevPorts kontor och sträcker sig under en längre period.

Vi har också genomfört ett antal projektleveranser inom affärsområdena Digitala lösningar och Produktutveckling. Gott resultat och nöjda kunder innebär att vi har fått tilläggsbeställningar samt dialog om nya projekt.

Antalet nya kunder utanför fordonsindustrin växte under perioden och det är framför allt hos våra kontor i Helsingborg och Karlskrona där antalet nya kunder är som störst.

Vår satsning inom IT utvecklas väl med bland annat projekt som förläggs hos vår partner i Bosnien. Lönsamheten är också högre inom IT vilket under perioden har påverkat rörelsemarginalen positivt.

Framtiden

Vi ser en fortsatt relativt hög tillväxt för DevPort med goda marginaler. En viss osäkerhet framåt finns kring hur komponentbristen i fordonsindustrin påverkar våra stora kunders produktion och i förlängningen också deras försäljning. Om komponentbristen består ytterligare en längre period i kombination med hög inflation finns risk att våra kunder kortsiktigt måste skjuta på utvecklingsprojekt. Det kan i sin tur påverka konsultbehov och DevPorts tillväxttakt men i så fall från höga nivåer och det bör i så fall mer handla om en försiktig avmattning. Behovet av utveckling är mycket stort och samtidigt är bristen på kompetens rekordstort.

Vi ser en del positiva effekter för DevPort avseende störningar i logistikflöden. Exempelvis ser affärsområde Produktionsutveckling ett fortsatt behov från kunderna kring hjälp med att effektivisera samt lägga om sina materialflöden, både internt och externt.

Vi räknar också med att fortsätta växa utanför fordonsindustrin, där ett par av bolagets nya kunder har potential att kunna bli ramavtalskunder till DevPort inom ett år.

För att klara av tillväxttakten och finna nya medarbetare kommer vi under andra kvartalet investera i marknadsaktiviteter riktade mot högskolor och mot konsultmarknaden.

Vi ser också ett behov av att öka förvärvstakten och då framför allt strategiska förvärv inom affärsområdet Digitala lösningar. Intresset för DevPort växer även inom tänkbara förvärvskandidater och med ett intensifierat arbete hoppas vi även här under året kunna hälsa nya medarbetare välkomna till DevPort.

Ett stort tack till alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling.

Vi kan vara mycket stolta – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Maj 2022

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj, 2022 kl. 14:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB – E-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0)8-528 00 399.

För mer information, besök www.devport.se.