DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2024

Pressmeddelande den 15 maj 2024, kl. 14:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar ett resultat på godkända nivåer sett till bolagets historia. Bolagets rörelseresultat blev 11,0 MSEK och omsättningen uppgick till 145,1 MSEK. Ännu ett stabilt kvartal bygger vidare på den grund som bolaget kunnat påvisa de senaste åren. Vår satsning på att öka vår verksamhet inom försvars- och energiindustrin fortsätter att utvecklas vilket skapar gynnsamma förutsättningar framöver.

Första kvartalet (januari – mars 2024)

  • Rörelsens nettoomsättning minskade med 2,6 % till 145,1 (149,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,0 (13,2) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,6 (8,8) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (9,6) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 5,7 (6,4) %
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,82 (0,95) SEK
  • Soliditeten uppgick till 44,8 (42,1) % per utgången av kvartalet
  • Koncernens likvida medel uppgick till 47,3 (30,0) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Väsentliga händelser i första kvartalet (januari – mars 2024)

  • Inga väsentliga händelser har inträffat under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Godkänd start på året

Kvartalet som gått

Omsättning (145,1 MSEK) och rörelseresultat (11,0 MSEK) är på godkända nivåer i bolagets historia, särskilt med tanke på att vi är i en lågkonjunktur. Samtidigt ser vi att konjunkturnedgången påverkar vår tillväxt och vår rörelsemarginal negativt men i linje med vad vi tidigare har indikerat eller t.o.m. något bättre än vad vi förväntade oss.

Under perioden så förvärvade DevPort det Göteborgsbaserade konsultbolaget ZP Engineering AB. Ett strategiskt förvärv som innebär att DevPort får tillgång till kompetens inom bland annat att driva rationaliseringsprojekt. Ett område som ständigt är aktuellt för våra kunder.

Industrin för tunga fordon (ex. lastbilar och bussar) går fortsatt starkt under första kvartalet och det gäller delvis även industrin för lätta fordon (ex. personbilar). DevPorts kunder står inför stora investeringar framöver vilket generellt är positivt för DevPort. Samtidigt ser vi en viss avmattning inom lätta fordon vilket vi tror kommer ha en viss negativ inverkan på vår tillväxt under våren / sommaren, i linje med vad vi tidigare har indikerat.

I första kvartalet utökade vi ett ramavtal med en av våra stora kunder, inom tunga fordon, till att nu också omfatta IT-tjänster.

Försvarsindustrin och Energiindustrin går mycket starkt under första kvartalet och vi har under perioden tecknat ett ramavtal med en av världens största tillverkare av större elkablar. Ramavtalet innefattar samtliga DevPorts tjänster och vi bedömer att det framöver kommer bidra till stark tillväxt inom energiindustriområdet.

Vår satsning inom XR (Extended Reality) har utvecklats väl under kvartalet. Under perioden fick vi bland annat ett uppdrag inom energiindustrin där vi kommer kunna simulera produktionsmiljö för exempelvis utbildningsinsatser. Projektet är ett samarbete med några av Sveriges stora fordonstillverkare och offentlig sektor i Västsverige.

I början på kvartalet så startade vi upp ett nytt kontor i Jönköping vilket därmed blev DevPorts sjätte kontor. Ansvarig ledare, Risto Kesti, har kommit i gång bra och intresset för DevPort är stort i regionen, både på kundsidan och hos de som vill jobba på DevPort.

Vår nya regionchef i Göteborg, Björn Arkenfall, har också under perioden startat upp sitt arbete och kommit i gång bra. Han för med sig erfarenheter från flera olika konsultbolag men också från produktbolag. Björn stärker också vår ledningsförmåga inom IT-området där han besitter mycket erfarenhet.

Under perioden har vi också valt att satsa på varumärkesuppbyggnad och att synas mer i bland annat sociala medier. Vi har sedan årsskiftet en dedikerad huvudansvarig för varumärkesuppbyggnad inom koncernen, Charlotta Dehn, vilket vi ser ger resultat i form av ökat intresse från personer som söker sig till DevPort men också från högskolor.

Framtiden

Vår målsättning att öka andelen affärer utanför den traditionella fordonsindustrin går bra och vi ser att detta kommer öka ännu mer under året med fortsatt fokus på försvarsindustrin, energiindustrin samt övrig basindustri i Sverige. Våra kunder inom dessa områden tror vi kommer fortsatt gå mycket bra. Samtidigt påverkar den allmänna lågkonjunkturen konsultbranschen och då framför allt tillväxtmöjligheterna just nu. Vi förväntar oss en allmän konjunkturförbättring efter sommaren i år och därefter en starkare marknad framåt, både inom den traditionella fordonsindustrin och inom de övriga områden som DevPort växer inom.

DevPorts investeringar i strukturkapital och i nya kunder gör att vi står starkt under hela år 2024 och framåt.

Vi investerar relativt kraftigt just nu i förmågan att kunna driva fler och större projektåtaganden. Exempelvis planerar vi för flytt till nya lokaler i Göteborg. Lokalerna kommer ge oss ökade möjligheter att ta oss an fler och större projektåtagande. Flytten beräknas ske under senare delen av sommaren i år.

Förvärvet av ZP Engineering AB ger oss möjligheter att kunna erbjuda våra större kunder effektiviseringar och rationaliseringar avseende bland annat materialval, utveckling och produktion. Här ser vi framför oss en stor potential.

En trend som vi ser växer sig starkare och starkare under år 2024 är Industri 4.0 och exempelvis kopplingen mellan våra affärsområden Digitala lösningar och Produktionsutveckling. Våra kunder efterfrågar mer digitalisering inom sin produktion och där har DevPort delvis unika erbjudanden. Få konsultbolag kan erbjuda både IT-tjänster och produktionsutvecklingstjänster.

Summerat kan man säga att vi fått en godkänd start på året och att framtidsutsikterna ser bra ut. Detta mycket tack vare våra medarbetare, ledare och partners som gör ett fantastiskt jobb – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Finansiell kalender

15 maj 2024, 16.00                           Årsstämma 2024

20 aug 2024, 08.00                         Delårsrapport jan – jun 2024

5 nov 2024, 08.00                           Delårsrapport jan – sep 2024

4 feb 2025, 08.00                            Bokslutskommuniké 2024

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj, 2024 kl. 14:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Jönköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.