Diagonal Bio AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 24 november 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds torsdagen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Diagonal offentliggjorde den 21 oktober 2022 styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Beslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 23 november 2022.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum som idag, den 24 november 2022, har godkänts av styrelsen. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. En sammanfattande teaser kommer att finnas tillgänglig på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. På Nordic Issuing AB:s hemsida kommer även en länk finnas tillgänglig för teckning av aktier via digital signering.

Tidsplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 24 november 2022.
 • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 25 november 2022.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 28 november 2022.
 • Handel med teckningsrätter: 1 december 2022 – 12 december 2022.
 • Teckningsperiod: 1 december 2022 – 15 december 2022.
 • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 19 december 2022.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 1 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket är beräknat till omkring den 10 januari 2023. 

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 0,68 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 36 594 652 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 9 148 663 aktier.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Diagonal äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Diagonal. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor och anvisningar" i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 12 december 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier, kommer genom Företrädesemissionen att vidkännas en maximal utspädning om cirka 80 procent av rösterna och kapitalet.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Diagonal har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsvolymen.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare och projektledare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Diagonal, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, CEO
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.